VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valve WB 24S

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valve WB 24S

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- Swing check valve WB 24SA

for seawater applications

For seawater, other salty media and for use in swimming pools.

As this wafer-type valve is not equipped with closing springs, it can only be installed in horizontal pipes or vertically with flow from bottom to top.

cho các ứng dụng nước biển
Đối với nước biển, phương tiện mặn khác và sử dụng trong bể bơi.

Vì loại van wafer này không được trang bị lò xo đóng, nó chỉ có thể được lắp đặt trong các ống nằm ngang hoặc theo chiều dọc với dòng chảy từ dưới lên trên.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO swing check valve CB 24S

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO swing check valve CB 24S

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO swing check valve CB 24S

for seawater applications

For seawater, other salty media and for use in swimming pools.

The CB series can be installed either in horizontal pipes or vertically with flow from bottom to top.

cho các ứng dụng nước biển
Đối với nước biển, phương tiện mặn khác và sử dụng trong bể bơi.

Sê-ri CB có thể được lắp đặt trong các ống nằm ngang hoặc theo chiều dọc với dòng chảy từ dưới lên trên.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve, coated

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve, coated

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCOCHECK dual-plate check valve, coated

for seawater applications

Coated grey cast iron and cast steel valves are employed in sewage works, supply and treatment plants, but also in the shipbuilding and offshore sectors.

For installation in any position.
cho các ứng dụng nước biển
Van gang đúc và van thép đúc được sử dụng trong các công trình xử lý nước thải, nhà máy cung cấp và xử lý, mà còn trong các ngành đóng tàu và ngoài khơi.

Để cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 44S

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 44S

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valve RK 44S

for seawater applications

The RK 44S is especially suitable for seawater, drinking water and swimming pool water, and for low temperatures down to -200 °C.

For installation in any position.

cho các ứng dụng nước biển
RK 44S đặc biệt thích hợp cho nước biển, nước uống và nước bể bơi, và cho nhiệt độ thấp xuống đến -200 ° C.

Để cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valve NAF-Check

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valve NAF-Check

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- Swing check valve NAF-Check

for special applications

Robust swing check valve for liquid, gas, steam and aggressive media. Its temperature range extends from -40 °C to 400 °C.\

cho các ứng dụng đặc biệt
Van kiểm tra swing mạnh mẽ cho chất lỏng, khí, hơi nước và phương tiện tích cực. Phạm vi nhiệt độ của nó kéo dài từ -40 ° C đến 400 ° C.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve BB with dampers

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve BB with dampers

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCOCHECK dual-plate check valve BB with dampers

for special applications

Pump shutdowns and malfunctions can cause flow decelerations in complex pipe systems, which subsequently jeopardise the process or individual pipe sections.

If liquid-bearing pipe systems are at risk of water hammer, the BB dual-plate check valve with adjustable dampers is the ideal solution.

A medium in the damping cylinders slows down the valves on the last 15° of their closing stroke, making the valve disks close more slowly.
This prevents problems due to water hammer.

cho các ứng dụng đặc biệt
Việc tắt máy bơm và trục trặc có thể gây ra sự giảm tốc dòng chảy trong các hệ thống đường ống phức tạp, sau đó gây nguy hiểm cho quá trình hoặc các đoạn ống riêng lẻ.

Nếu hệ thống ống mang chất lỏng có nguy cơ bị búa nước, van kiểm tra hai tấm BB với bộ giảm chấn có thể điều chỉnh là giải pháp lý tưởng.

Một môi trường trong các xi lanh giảm xóc làm chậm các van trong 15 ° cuối cùng của hành trình đóng của chúng, làm cho các đĩa van đóng chậm hơn.
Điều này ngăn ngừa các vấn đề do búa nước.
​​​​​​​
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 49

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 49

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valve RK 49

for special applications
The RK 49 is suitable for liquid, gas and steam.

The temperature range extends up to 550 °C and the pressure range is designed for PN 63 to PN 160, or ASME Class 400 to 900.

For installation in any position.

cho các ứng dụng đặc biệt
RK 49 phù hợp với chất lỏng, khí và hơi nước.

Phạm vi nhiệt độ mở rộng lên tới 550 ° C và phạm vi áp suất được thiết kế cho PN 63 đến PN 160 hoặc ASME Class 400 đến 900.

Để cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.
​​​​​​​

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 16

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valve RK 16

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valve RK 16

for special applications

The RK 16 series is suitable for liquid, gas, steam and especially aggressive media.

The temperature range extends from -200 °C to 550 °C and the pressure range covers PN 10-40, ASME Class 150/300.

Different seal surface designs for tongue or male flanges to DIN or ASME RJ are possible.

For installation in any position.

ho các ứng dụng đặc biệt
Sê-ri RK 16 phù hợp với chất lỏng, khí, hơi nước và đặc biệt là phương tiện mạnh.

Phạm vi nhiệt độ kéo dài từ -200 ° C đến 550 ° C và phạm vi áp suất bao gồm PN 10-40, ASME Class 150/300.

Thiết kế bề mặt con dấu khác nhau cho lưỡi hoặc mặt bích nam cho DIN hoặc ASME RJ là có thể.

Để cài đặt ở bất kỳ vị trí nào

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valves WB 26/26A

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Swing check valves WB 26/26A

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- Swing check valves WB 26/26A

for industrial applications

Type WB 26 is used in industrial plants for non-aggressive media such as gas, liquid and steam.

The WB 26A is also suitable for aggressive media.

Both types can be installed either in horizontal pipes or vertically with flow from bottom to top.Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO swing check valves CB 14 and 26

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO swing check valves CB 14 and 26

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO swing check valves CB 14 and 26

for industrial applications

Types CB 14 and CB 26 are used in industrial plants for non-aggressive media such as gas, liquid and steam.

The CB 26A is also suitable for aggressive media.

The CB series can be installed either in horizontal pipes or vertically with flow from bottom to top.

cho các ứng dụng công nghiệp
Các loại CB 14 và CB 26 được sử dụng trong các nhà máy công nghiệp cho các phương tiện không gây hấn như khí, lỏng và hơi nước.

CB 26A cũng thích hợp cho các phương tiện truyền thông tích cực.

Sê-ri CB có thể được lắp đặt trong các ống nằm ngang hoặc theo chiều dọc với dòng chảy từ dưới lên trên.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve BB

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCOCHECK dual-plate check valve BB

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCOCHECK dual-plate check valve BB

for industrial applications

BB dual-plate check valves are wafer-type valves with a short overall length. Their excellent hydrodynamic properties result in very low pressure losses. Their lower weight brings advantages during installation, transport and storage.

They are suitable for liquid, gas and steam in heating, air conditioning and cooling systems. However, they can also be used in steam and condensate systems, in the water supply, and in oil and natural gas pipes.

With the suitable springs, they can be installed in any position.

cho các ứng dụng công nghiệp
Van kiểm tra hai tấm BB là loại van wafer có chiều dài tổng thể ngắn. Đặc tính thủy động lực tuyệt vời của chúng dẫn đến tổn thất áp suất rất thấp. Trọng lượng thấp hơn của chúng mang lại lợi thế trong quá trình cài đặt, vận chuyển và lưu trữ.

Chúng thích hợp cho chất lỏng, khí và hơi nước trong hệ thống sưởi, điều hòa không khí và làm mát. Tuy nhiên, chúng cũng có thể được sử dụng trong các hệ thống hơi nước và ngưng tụ, trong cấp nước và trong các ống dẫn dầu và khí đốt tự nhiên.

Với các lò xo phù hợp, chúng có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 86

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 86

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valves RK 86

for industrial applications

The RK 86 series with patented self-centring body is designed for pressure range PN 6-40, ASME Class 150/300. For installation in any position.

It can be used for liquid, gas and steam as a gravity circulation check, short-circuit check, check valve, vacuum breaker, priming foot valve or pressure-maintaining valve.

  cho các ứng dụng công nghiệp
Sê-ri RK 86 với thân tự định tâm được cấp bằng sáng chế được thiết kế cho dải áp suất PN 6-40, ASME Class 150/300. Để cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.

Nó có thể được sử dụng cho chất lỏng, khí và hơi nước như một kiểm tra tuần hoàn trọng lực, kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra van, ngắt chân không, van chân mồi hoặc van duy trì áp suất.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 76

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 76

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valves RK 76

for industrial applications

The RK 76 is designed for pressure range PN 6-40, ASME Class 150/300.

It can be installed in any position and is suitable for liquid, gas and steam.

​​​​​​​cho các ứng dụng công nghiệp
RK 76 được thiết kế cho dải áp suất PN 6-40, ASME Class 150/300.

Nó có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào và phù hợp cho chất lỏng, khí và hơi nước.
 


 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 41 and RK 44

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 41 and RK 44

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valves RK 41 and RK 44

for sanitation and heating

The RK 41 is a universal, flexible valve that satisfies various requirements in the field of building services. It can be installed in any position and is suitable for liquid, gas and steam.

In addition, the RK 44 is suitable for very low temperatures down to -200 °C

vệ sinh và sưởi ấm
RK 41 là một van linh hoạt, phổ quát, đáp ứng các yêu cầu khác nhau trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng. Nó có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào và phù hợp cho chất lỏng, khí và hơi nước.

Ngoài ra, RK 44 phù hợp với nhiệt độ rất thấp xuống tới -200 ° C
 Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 70 and RK 71

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- DISCO non-return valves RK 70 and RK 71

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- DISCO non-return valves RK 70 and RK 71​​​​​​​

for sanitation and heating

Thanks to the plastic valve disk with O-ring, the RK 70 is quiet-running and therefore especially suitable for heating and hot water systems.

The RK 71 has metal-to-metal sealing and can be used for liquid, gas and steam in Fluid Group 2 (non-toxic media).

vệ sinh và sưởi ấm
Nhờ vào đĩa van nhựa có vòng chữ O, RK 70 hoạt động êm và do đó đặc biệt thích hợp cho hệ thống sưởi ấm và nước nóng.

RK 71 có niêm phong kim loại với kim loại và có thể được sử dụng cho chất lỏng, khí và hơi nước trong Fluid Group 2 (phương tiện không độc hại).


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Screwed non-return valve MB

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Screwed non-return valve MB

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- Gravity circulation checks SBO

for sanitation and heating

The check valve with screwed socket connection. The closing spring means the valve can be installed in any position.

It has metal-to-metal sealing and is suitable for liquid, gas and steam up to PN 16.

vệ sinh và sưởi ấm
Các van kiểm tra với kết nối ổ cắm vít. Lò xo đóng có nghĩa là van có thể được cài đặt ở bất kỳ vị trí nào.

Nó có niêm phong kim loại-kim loại và phù hợp cho chất lỏng, khí và hơi nước lên đến PN 16.Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Gravity circulation checks SBO

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA-ĐỨC- Gravity circulation checks SBO

1.000.000 đ

VAN MỘT CHIỀU-GESTRA- Gravity circulation checks SBO

for sanitation and heating

SBO gravity circulation checks are installed downstream of circulating pumps in heating and hot water systems, to prevent gravity circulation.

They replace the isolating valve in the feed line and remain in the pipe if a pump is removed, so that the system no longer needs to be fully drained.

There are three connections for different pump designs up to PN 6.

 

vệ sinh và sưởi ấm
Kiểm tra tuần hoàn trọng lực SBO được lắp đặt ở hạ lưu máy bơm tuần hoàn trong hệ thống sưởi ấm và nước nóng, để ngăn chặn lưu thông trọng lực.

Họ thay thế van cách ly trong đường cấp liệu và vẫn ở trong đường ống nếu tháo bơm, để hệ thống không còn cần phải thoát nước hoàn toàn.

Có ba kết nối cho các thiết kế bơm khác nhau lên đến PN 6.Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây