VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN ĐIỀU KHIỂN (Three-Way Valves ) FISHER - MỸ - Fisher™ YD And YS Three-Way Cage-Guided Valves

VAN ĐIỀU KHIỂN (Three-Way Valves ) FISHER - MỸ - Fisher™ YD And YS Three-Way Cage-Guided Valves

1.000.000 đ

Fisher™ YD And YS Three-Way Cage-Guided Valves

Fisher YD and YS three-way cage-guided valves are designed for throttling or on/off service, and are available in balanced and unbalanced constructions. The YD valve is used in general converging and diverging service. The YS valve is used in general converging service. Fisher YD and YS valves are available for a wide range of applications, including sulfide and chloride stress-cracking environments common to the oil and gas production industries.
Van ba hướng của Fisher ™ YD và YS
Các van dẫn hướng ba chiều của Fisher YD và YS được thiết kế cho dịch vụ tiết lưu hoặc bật / tắt, và có sẵn trong các công trình cân bằng và không cân bằng. Van YD được sử dụng trong dịch vụ hội tụ và phân kỳ chung. Van YS được sử dụng trong dịch vụ hội tụ chung. Van Fisher YD và YS có sẵn cho một loạt các ứng dụng, bao gồm môi trường cracking ứng suất sunfua và clorua phổ biến cho các ngành công nghiệp sản xuất dầu khí.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN (Three-Way Valves ) FISHER - MỸ - Fisher™ GX Control Valve And Actuator System

VAN ĐIỀU KHIỂN (Three-Way Valves ) FISHER - MỸ - Fisher™ GX Control Valve And Actuator System

1.000.000 đ

Fisher™ GX Control Valve And Actuator System

The Fisher GX valve and actuator system can meet a wide range of flow and pipeline sizing requirements. A three-way construction is available, which is suited for accurate temperature control. The engineered passages within the valve body provide optimal capacity and create a stable flow pattern for smooth operation.

Hệ thống điều khiển và van truyền động của Fisher ™ GX
Hệ thống van và thiết bị truyền động Fisher GX có thể đáp ứng một loạt các yêu cầu kích thước dòng chảy và đường ống. Một cấu trúc ba chiều có sẵn, phù hợp để kiểm soát nhiệt độ chính xác. Các lối đi được thiết kế trong thân van cung cấp công suất tối ưu và tạo ra mô hình dòng chảy ổn định để vận hành trơn tru.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Sempell Model 315 High Pressure Bypass Valve

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Sempell Model 315 High Pressure Bypass Valve

1.000.000 đ

Sempell Model 315 High Pressure Bypass Valve

A range of high pressure turbine bypass and steam conditioning valves that provide greater reliability and flexibility under extreme conditions

Sempell Model 315 Van áp suất cao
Một loạt các van tuabin áp suất cao và van điều hòa hơi nước cung cấp độ tin cậy và tính linh hoạt cao hơn trong các điều kiện khắc nghiệt

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Whisper Trim™ III Cage

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Whisper Trim™ III Cage

1.000.000 đ

Fisher™ Whisper Trim™ III Cage

Whisper Trim III cages provide effective attenuation of aerodynamic noise in vapor, gas, or steam applications involving high pressure drops or high pressure drop ratios. Using a Whisper Trim III cage in conjunction with a properly-sized valve body can substantially reduce the noise level of the control application. Aerodynamic noise is generated by the turbulence created in the flow of vapor, gas, or steam as the fluid passes through a control valve.
Fisher ™ Whisper Trim ™ III Lồng
Lồng Whisper Trim III cung cấp sự suy giảm hiệu quả của tiếng ồn khí động học trong các ứng dụng hơi, khí hoặc hơi nước liên quan đến giảm áp suất cao hoặc tỷ lệ giảm áp suất cao. Sử dụng lồng Whisper Trim III kết hợp với thân van có kích thước phù hợp có thể làm giảm đáng kể mức độ tiếng ồn của ứng dụng điều khiển. Tiếng ồn khí động học được tạo ra bởi sự nhiễu loạn được tạo ra trong dòng hơi, khí hoặc hơi nước khi chất lỏng đi qua một van điều khiển.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DFA Variable Geometry Desuperheater

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DFA Variable Geometry Desuperheater

1.000.000 đ

Fisher™ DFA Variable Geometry Desuperheater

The Fisher DFA (Desuperheater with Flexible Architecture) incorporates both a water control element and a variable geometry, mechanically atomized, self-contained desuperheater for moderate to high flow variation. The DFA is installed through a flanged connection on the side of an NPS 8 or larger pipeline.
Bộ giải mã hình học biến đổi Fisher ™ DFA
Fisher DFA (Desuperheater với Kiến trúc linh hoạt) kết hợp cả yếu tố điều khiển nước và hình học biến đổi, nguyên tử cơ học, desuperheater khép kín cho biến đổi dòng chảy trung bình đến cao. DFA được cài đặt thông qua kết nối mặt bích ở bên cạnh đường ống NPS 8 hoặc lớn hơn.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ EZ-OVT Valve Trim

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ EZ-OVT Valve Trim

1.000.000 đ

Fisher™ EZ-OVT Valve Trim

Fisher EZ-OVT valve trim is dual seat valve trim, designed to maintain long term tight shutoff in on/off services that contain particulates in the flow stream, such as catalyst fines. These valves are used to control and purge the hydrogen and nitrogen transfer gases used in the UOP continuous catalytic regeneration (CCR) refining process.

Van trang trí Fisher ™ EZ-OVT
Bộ phận cắt van của EZ EZ-OVT là bộ phận cắt van ghế kép, được thiết kế để duy trì việc đóng chặt lâu dài trong các dịch vụ bật / tắt có chứa các hạt trong dòng chảy, chẳng hạn như tiền phạt chất xúc tác. Các van này được sử dụng để kiểm soát và thanh lọc khí chuyển hydro và nitơ được sử dụng trong quá trình tinh chế xúc tác liên tục (CCR) của UOP.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DSA Steam Conditioning Desuperheater

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DSA Steam Conditioning Desuperheater

1.000.000 đ

Fisher™ DSA Steam Conditioning Desuperheater

The Fisher DSA desuperheater uses high-pressure steam for rapid and complete atomization of spraywater in low velocity steam lines. This desuperheater is installed through a flanged connection on a DN 200 (NPS 8) or larger pipeline. This desuperheater is intended for applications requiring high rangeability.

Máy khử mùi hơi nước Fisher ™ DSA
Bộ giải nén Fisher DSA sử dụng hơi nước áp suất cao để phun nước nhanh và hoàn toàn vào dòng hơi nước tốc độ thấp. Bộ giải mã này được cài đặt thông qua kết nối mặt bích trên đường ống DN 200 (NPS 8) hoặc lớn hơn. Desuperheater này được dành cho các ứng dụng đòi hỏi độ vang cao.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Vent Diffusers

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Vent Diffusers

1.000.000 đ

Fisher™ Vent Diffusers

Fisher 6012 vent diffusers offer proven noise and vibration control in sky vent applications. A vent diffuser places back pressure on the control valve while venting process to the atmosphere and shares the total pressure drop with the vent valve. This reduces the vent valve noise and noise at the atmospheric vent point. Fisher 6013 vent diffusers come with an outer shell attached for use in sky vent applications in power plants.

Máy khuếch tán thông hơi Fisher ™
Máy khuếch tán thông hơi Fisher 6012 cung cấp kiểm soát tiếng ồn và độ rung đã được chứng minh trong các ứng dụng thông gió trên bầu trời. Một bộ khuếch tán thông hơi đặt áp suất ngược lên van điều khiển trong khi quá trình thông hơi vào khí quyển và chia sẻ tổng áp giảm với van thông hơi. Điều này làm giảm tiếng ồn van thông hơi và tiếng ồn tại điểm thông hơi khí quyển. Máy khuếch tán thông hơi Fisher 6013 đi kèm với lớp vỏ bên ngoài được gắn vào để sử dụng trong các ứng dụng thông hơi trên bầu trời trong các nhà máy điện.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ FB Fabricated Angle Valves

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ FB Fabricated Angle Valves

1.000.000 đ

Fisher™ FB Fabricated Angle Valves

Fisher FB fabricated angle valves are used with compressible fluids on special applications requiring maximum noise attenuation capability and high capacity. Typical applications include main steam reducing valves and compressor bypass valves. FB valves are also commonly used for sour gas applications in petrochemical and gas processing plants.
Van góc chế tạo của Fisher ™ FB
Van góc chế tạo Fisher FB được sử dụng với chất lỏng có thể nén trên các ứng dụng đặc biệt đòi hỏi khả năng giảm tiếng ồn tối đa và công suất cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm van giảm hơi chính và van bypass máy nén. Van FB cũng thường được sử dụng cho các ứng dụng khí chua trong các nhà máy chế biến khí và hóa dầu

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ HP and EH Globe and Angle Valves

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ HP and EH Globe and Angle Valves

1.000.000 đ

Fisher™ HP and EH Globe and Angle Valves

Fisher HP series control valves are single-port, high-pressure, globe- or angle-style valves with metal seats, cage guides, and push-down-to-close valve plug action. Fisher EH series valves are specially designed for high-pressure applications and incorporate proven techniques in flow-stream contouring for higher capacities and in valve trim design for reliability in severe applications.

Van cầu và góc của Fisher ™ HP và EH
Các van điều khiển sê-ri của Fisher HP là các van một cổng, áp suất cao, kiểu cầu hoặc góc với ghế kim loại, hướng dẫn lồng và hành động cắm van đẩy xuống để đóng. Các van dòng Fisher EH được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng áp suất cao và kết hợp các kỹ thuật đã được chứng minh trong đường viền dòng chảy cho công suất cao hơn và trong thiết kế cắt van cho độ tin cậy trong các ứng dụng nghiêm trọng

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ CAV III Micro-Flat Trim

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ CAV III Micro-Flat Trim

1.000.000 đ

Fisher™ CAV III Micro-Flat Trim

Fisher CAV III Micro-Flat trim is designed for clean, cavitating services with pressure drops of up to 241 bar (3500 psi) and very low flow rates. This is a combination of two distinct products; combining the cavitation control of Cavitrol III trim with the low flow rate capability of Micro-Flat trim.
Bộ cắt phẳng siêu nhỏ Fisher ™ CAV III
Bộ trang trí Micro-Flat của Fisher CAV III được thiết kế cho các dịch vụ sạch, tạo rãnh với áp suất giảm tới 241 bar (3500 psi) và tốc độ dòng chảy rất thấp. Đây là sự kết hợp của hai sản phẩm riêng biệt; kết hợp kiểm soát xâm thực của trang trí Cavitrol III với khả năng tốc độ dòng chảy thấp của trang trí Micro-Flat.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Inline Diffusers

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Inline Diffusers

1.000.000 đ

Fisher™ Inline Diffusers

A complete line of Fisher inline diffusers provide optimum noise attenuation where valves can contribute substantial noise. When installed, the total pressure drop of the system is divided across the valve and diffuser. This enables the valve to operate at a lower pressure drop ratio, thereby lowering the noise level generated from the process flowing through the control valve. Options include: the 6010 with integral outlet head, the 6011 pipe style, and the Whisper Disk .

Bộ khuếch tán nội tuyến Fisher ™
Một dòng hoàn chỉnh của bộ khuếch tán nội tuyến Fisher cung cấp độ suy giảm tiếng ồn tối ưu trong đó các van có thể đóng góp tiếng ồn đáng kể. Khi lắp đặt, tổng áp suất giảm của hệ thống được chia cho van và bộ khuếch tán. Điều này cho phép van hoạt động ở tỷ lệ giảm áp suất thấp hơn, do đó làm giảm mức độ tiếng ồn được tạo ra từ quá trình chảy qua van điều khiển. Các tùy chọn bao gồm: 6010 với đầu ra tích hợp, kiểu ống 6011 và Đĩa Whisper

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Sempell Model 146 Severe Feedwater Service Valve

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Sempell Model 146 Severe Feedwater Service Valve

1.000.000 đ

Sempell Model 146 Severe Feedwater Service Valve

High Pressure Drop Control Valve for water applications in power industry
Feedwater control valve / Start-up feedwater regulator / Boiler circulation valve.

Sempell Model 146 Van dịch vụ nước cấp nghiêm trọng
Van điều khiển áp suất cao cho các ứng dụng nước trong ngành điện
Van điều khiển nước cấp / Bộ điều chỉnh nước cấp khởi động / Van tuần hoàn nồi hơi .

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ CVX Steam Conditioning Valve

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ CVX Steam Conditioning Valve

1.000.000 đ

Fisher™ CVX Steam Conditioning Valve

The Fisher CVX Steam Conditioning Valve is designed to handle the moderate to severe applications in today's cycling power plants as well as provide precise pressure and temperature control for process applications. The CVX design incorporates a spraywater manifold of variable geometry AF nozzles that produce an optimized spray pattern over a wide operating range. These nozzles are strategically placed to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.

Van điều hòa hơi nước Fisher ™ CVX
Van điều hòa hơi nước Fisher CVX được thiết kế để xử lý các ứng dụng từ trung bình đến nặng trong các nhà máy điện đi xe đạp hiện nay cũng như cung cấp kiểm soát áp suất và nhiệt độ chính xác cho các ứng dụng quy trình. Thiết kế CVX kết hợp một ống phun nước của vòi phun AF hình học biến đổi tạo ra kiểu phun tối ưu hóa trên phạm vi hoạt động rộng. Những vòi này được đặt một cách chiến lược để đạt được sự pha trộn tối ưu và hóa hơi nhanh ở mọi điều kiện chảy.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Dirty Service Trim

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ Dirty Service Trim

1.000.000 đ

Fisher™ Dirty Service Trim

Fisher Dirty Service Trim is designed for dirty, cavitating services. This trim utilizes a series of flow restrictions and expansions to eliminate cavitation, while allowing up to 19 mm (3/4 in) diameter particulate to pass through without plugging. Each of the trim stages has a successively larger flow area. The result is very efficient operation because typically 80 percent of the overall pressure drop is taken in the initial stages, where there is little danger of cavity formation which could result in cavitation.

Dịch vụ bẩn của Fisher ™
Fisher Dirty Service Trim được thiết kế cho các dịch vụ bẩn, xâm thực. Việc cắt này sử dụng một loạt các hạn chế dòng chảy và mở rộng để loại bỏ xâm thực, đồng thời cho phép các hạt có đường kính lên đến 19 mm (3/4 in) đi qua mà không cần cắm. Mỗi giai đoạn cắt có một khu vực dòng chảy lớn hơn liên tiếp. Kết quả là hoạt động rất hiệu quả vì thường 80% giảm áp suất chung được thực hiện trong các giai đoạn ban đầu, trong đó có rất ít nguy cơ hình thành khoang có thể dẫn đến xâm thực.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ HVP Polymer Flow Control

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ HVP Polymer Flow Control

1.000.000 đ

Fisher™ HVP Polymer Flow Control

The Fisher high viscous polymer (HVP) series control valve is used extensively by the polymer industry. These processes generally require the valves to operate at and maintain high temperatures to assure that the polymer fluid flows freely. The HVP valve can provide integral valve body passages through which a heat transfer fluid is pumped to keep the valve and process fluid heated. Forged and fabricated valve body styles are engineered to meet your process and piping requirements. Standard valve body and trim designs can be adapted to exactly match specifications .

Kiểm soát dòng chảy polymer của Fisher ™ HVP
Van điều khiển sê-ri polymer cao nhớt (HVP) được sử dụng rộng rãi bởi ngành công nghiệp polymer. Các quy trình này thường yêu cầu các van hoạt động ở và duy trì nhiệt độ cao để đảm bảo rằng chất lỏng polymer chảy tự do. Van HVP có thể cung cấp các đoạn thân van tích hợp thông qua đó một chất lỏng truyền nhiệt được bơm để giữ cho van và xử lý chất lỏng được làm nóng. Các kiểu thân van được rèn và chế tạo được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về quy trình và đường ống của bạn. Thân van tiêu chuẩn và thiết kế trang trí có thể được điều chỉnh để phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ TBX-T Desuperheater

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ TBX-T Desuperheater

1.000.000 đ

Fisher™ TBX-T Desuperheater

The Fisher TBX-T desuperheater can be used in many applications to efficiently reduce the temperature of superheated steam to the desired set point. The TBX-T is available for installation in steam lines from DN 200 through DN 1200 (NPS 8 through 48) in diameter and are capable of maintaining steam temperatures to within 6°C (10°F) of saturation temperatures. Water atomization and vaporization are key elements in any steam conditioning application. The TBX-T design incorporates a spraywater manifold of variable geometry AF nozzles that produce an optimized spray pattern over a wide operating range. These nozzles are strategically placed to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.

Bộ giải nén Fisher ™ TBX-T
Bộ giải nén Fisher TBX-T có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng để giảm nhiệt độ hơi quá nhiệt một cách hiệu quả đến điểm đặt mong muốn. TBX-T có sẵn để lắp đặt trong các đường hơi từ DN 200 đến DN 1200 (NPS 8 đến 48) có đường kính và có khả năng duy trì nhiệt độ hơi nước trong vòng 6 ° C (10 ° F) nhiệt độ bão hòa. Nguyên tử hóa và hóa hơi nước là các yếu tố chính trong bất kỳ ứng dụng điều hòa hơi nước nào. Thiết kế TBX-T kết hợp một ống phun nước của vòi phun AF hình học biến đổi tạo ra kiểu phun tối ưu hóa trên phạm vi hoạt động rộng. Những vòi này được đặt một cách chiến lược để đạt được sự pha trộn tối ưu và hóa hơi nhanh ở mọi điều kiện chảy.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DMA/AF Variable Geometry Attemporator

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DMA/AF Variable Geometry Attemporator

1.000.000 đ

Fisher™ DMA/AF Variable Geometry Attemporator

The Fisher DMA/AF is a variable-geometry, mechanically atomized, back-pressure-activated superheater interstage attemporator. It is designed for applications requiring control over moderate load fluctuations and high thermal cycling.

Công cụ đánh dấu hình học biến đổi Fisher ™ DMA / AF
Fisher DMA / AF là một thiết bị đo nhiệt độ xen kẽ được kích hoạt bằng cơ học, được nguyên tử hóa, áp suất ngược. Nó được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu kiểm soát biến động tải vừa phải và chu kỳ nhiệt cao

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DVI Steam Conditioning Desuperheater

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ DVI Steam Conditioning Desuperheater

1.000.000 đ

Fisher™ DVI Steam Conditioning Desuperheater

The Fisher DVI desuperheater injects spraywater in the outlet of the venturi section, assuring excellent mixing and rapid atomization. The DVI desuperheater is easily installed between flanges in DN25 through DN600 (NPS 1 through 24) steam lines. There are no moving parts, and the water injection pattern provides rapid and thorough cooling. It is intended for applications with moderate load changes and low velocity steam.
Máy lọc hơi nước Fisher ™ DVI
Bộ giải nén Fisher DVI bơm nước phun vào đầu ra của phần venturi, đảm bảo sự pha trộn tuyệt vời và nguyên tử hóa nhanh chóng. Bộ giải nén DVI dễ dàng được cài đặt giữa các mặt bích trong DN25 thông qua các dòng hơi nước DN600 (NPS 1 đến 24). Không có bộ phận chuyển động, và mô hình phun nước cung cấp làm mát nhanh chóng và triệt để. Nó được dành cho các ứng dụng có thay đổi tải vừa phải và hơi nước tốc độ thấp

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ 461 Increased Outlet Angle Sweep-Flo Valve

VAN ĐIỀU KHIỂN ( Engineered Products ) FISHER - MỸ - Fisher™ 461 Increased Outlet Angle Sweep-Flo Valve

1.000.000 đ

Fisher™ 461 Increased Outlet Angle Sweep-Flo Valve

The Fisher 461 Sweep-Flo valve is a self-cleaning, increased outlet, angle valve that is typically used in the chemical and hydrocarbon industries where control of residual oils or other liquids with coking properties is necessary. The 461 features a venturi-type throat, which is useful in power plants or slurry services where high pressure drops and flashing might exist.
Fisher ™ 461 Van góc quét cửa ra tăng
Van Sweep-Flo của Fisher 461 là loại van góc tự làm sạch, tăng, thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất và hydrocarbon, trong đó việc kiểm soát dầu dư hoặc các chất lỏng khác có tính chất luyện cốc là cần thiết. 461 có cổ họng kiểu venturi, rất hữu ích trong các nhà máy điện hoặc dịch vụ bùn, nơi có thể giảm áp suất cao và nhấp nháy.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây