VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Systems Type EPOS

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Systems Type EPOS

1.000.000 đ

Sampling valves, RITAG Type BAP, cone version and Sampling valve RITAG Type BVP, piston version
The RITAG cone and piston valves are exceptionally well suited for sampling from containers. The RITAG Type BAP sampling valves has been designed as the cost efficient container sampling option from DN 25 on. In this case the cone opens into the container.

A sampling valve from the product range Type BVP operates with a piston. The entire line diameter can be cleared by the return of the piston. Good sample dosing is made possible with a crank or a hand wheel, in contrast to a ball valve.

Van lấy mẫu, RITAG Loại BAP, phiên bản hình nón và Van lấy mẫu RITAG Loại BVP, phiên bản piston
Các van hình nón và van piston RITAG đặc biệt phù hợp để lấy mẫu từ các thùng chứa. Các van lấy mẫu BAP loại RITAG đã được thiết kế như là tùy chọn lấy mẫu container hiệu quả chi phí từ DN 25 trở đi. Trong trường hợp này hình nón mở vào container.

Một van lấy mẫu từ phạm vi sản phẩm Loại BVP hoạt động với một piston. Toàn bộ đường kính dòng có thể được xóa bằng sự trở lại của piston. Liều lượng mẫu tốt được thực hiện với một tay quay hoặc bánh xe tay, trái ngược với van bi.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Valves in Cone- or Piston Version

SLAMPING VALVE -RITAG - Sampling Valves in Cone- or Piston Version

1.000.000 đ

Sampling valves, RITAG Type BAP, cone version and Sampling valve RITAG Type BVP, piston version
The RITAG cone and piston valves are exceptionally well suited for sampling from containers. The RITAG Type BAP sampling valves has been designed as the cost efficient container sampling option from DN 25 on. In this case the cone opens into the container.

A sampling valve from the product range Type BVP operates with a piston. The entire line diameter can be cleared by the return of the piston. Good sample dosing is made possible with a crank or a hand wheel, in contrast to a ball valve.

Van lấy mẫu, RITAG Loại BAP, phiên bản hình nón và Van lấy mẫu RITAG Loại BVP, phiên bản piston
Các van hình nón và van piston RITAG đặc biệt phù hợp để lấy mẫu từ các thùng chứa. Các van lấy mẫu BAP loại RITAG đã được thiết kế như là tùy chọn lấy mẫu container hiệu quả chi phí từ DN 25 trở đi. Trong trường hợp này hình nón mở vào container.

Một van lấy mẫu từ phạm vi sản phẩm Loại BVP hoạt động với một piston. Toàn bộ đường kính dòng có thể được xóa bằng sự trở lại của piston. Liều lượng mẫu tốt được thực hiện với một tay quay hoặc bánh xe tay, trái ngược với van bi.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

1.000.000 đ

RITAG Type BV and BVS bottom valves − piston model

Type BV piston valves as a rule open into the valve and therefore keep the entire cross section of the housing open. Furthermore, it is possible to use the piston to break through a crust and then open into the valve.

If the container is covered with soil it is difficult to install a valve under the container. Therefore, for Type BVS valves, the valve had to be placed into the tank. Weights make sure that the valve is closed securely in case the controlling air pressure should fail.

Loại van piston BV như một quy tắc mở vào van và do đó giữ cho toàn bộ mặt cắt của vỏ mở. Hơn nữa, có thể sử dụng piston để phá vỡ một lớp vỏ và sau đó mở vào van.

Nếu thùng chứa được phủ đất, rất khó để lắp đặt van dưới thùng chứa. Do đó, đối với van Type BVS, van phải được đặt vào bể. Trọng lượng đảm bảo rằng van được đóng an toàn trong trường hợp áp suất không khí điều khiển bị hỏng.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

 
VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

VAN HÌNH NÓN -RITAG - RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

1.000.000 đ

RITAG Type BA and BAS bottom valves − cone model

The Type BA bottom valve cone opens into the container. Only the spindle remains in the housing. In addition to the drive power, the container interior pressure helps in sealing the valve tightly.

Type BAS cone valves open into the valve. This has the advantage, in the case of containers with agitators, that the agitator is able to operate all the way to the wall. The container interior pressure acts here against the cone.

Các van hình nón loại BA mở ra vào thùng chứa. Chỉ còn lại trục chính trong nhà ở. Ngoài công suất ổ đĩa, áp suất bên trong thùng chứa giúp niêm phong van chặt.

Loại van hình nón BAS mở vào van. Điều này có lợi thế, trong trường hợp container có máy khuấy, máy khuấy có thể hoạt động tất cả các cách vào tường. Áp suất bên trong container hoạt động ở đây chống lại hình nón.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU -RITAG - RITAG Type ZRK and ZRL-HG wafer type swing check valves

VAN MỘT CHIỀU -RITAG - RITAG Type ZRK and ZRL-HG wafer type swing check valves

1.000.000 đ

RITAG Type ZRK and ZRL-HG wafer type swing check valves
ITAG Type ZRK is used most commonly in pipe systems for industrial applications of all kinds. These wafer type swing check valves are virtually maintenance free. The seat seal can be an elastic or a metal to metal seal. The flap disc is self-centring and secured – using a special stop for protection against pipe damage.

The RITAG Type ZRL-HG wafer type swing check valves with external shaft are also used in piping systems across all industrial applications. The model is designed for gaseous and liquid media, under consideration of the maximum differential pressure values. This type is not necessarily the best model for process plant systems.

 • Gaseous and liquid media
 • Many materials available for any request
 • Seals made of a variety of materials with the appropriate resistance to the materials running through them
 • Tests, certificates and approvals
RITAG Loại van kiểm tra swing loại ZRK và ZRL-HG
RITAG Type ZRK được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ thống đường ống cho các ứng dụng công nghiệp các loại. Những van kiểm tra swing loại wafer hầu như không cần bảo trì. Con dấu chỗ ngồi có thể là một con dấu đàn hồi hoặc kim loại để kim loại. Đĩa nắp được tự định tâm và bảo mật - sử dụng một điểm dừng đặc biệt để bảo vệ chống lại hư hỏng đường ống.

Các van kiểm tra swing loại wafer loại RITAG ZRL-HG với trục ngoài cũng được sử dụng trong các hệ thống đường ống trên tất cả các ứng dụng công nghiệp. Mô hình được thiết kế cho môi trường khí và lỏng, xem xét các giá trị chênh lệch áp suất tối đa. Loại này không nhất thiết là mô hình tốt nhất cho các hệ thống nhà máy quá trình.

Phương tiện khí và lỏng
Nhiều tài liệu có sẵn cho bất kỳ yêu cầu
Các con dấu làm bằng nhiều loại vật liệu có khả năng chống lại các vật liệu chạy qua chúng
Các xét nghiệm, chứng chỉ và phê duyệt

 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN MỘT CHIỀU -RITAG - Type SR wafer type lift check valves

VAN MỘT CHIỀU -RITAG - Type SR wafer type lift check valves

1.000.000 đ

RITAG Type SR wafer type lift check valves
These models have been installed in plants around the world for decades. Some of the most common areas of application are hot water plants, plants for water and waste water treatment, boilers and supply systems, energy pipe systems and process equipment for the chemical and petrochemical industries. Our standard product range already takes care of the most important application ranges. RITAG extends this application spectrum far beyond standard uses by offering special variants with specific materials, nominal diameters, nominal pressure ranges and opening pressures.

 • Use as nonreturn valves and thermosiphon circulation cross-dam
 • Installation in any location
 • Great connection variety, such as wafer type, double flanged, weld end
 • For fluids, gases and vapours
 • Large selection of materials for any requirement
 • Seals made of a variety of materials with the appropriate resistance to the materials running through them
 • Tests, certificates and approvals
RITAG Loại SR wafer loại van kiểm tra nâng
Những mô hình này đã được cài đặt trong các nhà máy trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ. Một số lĩnh vực ứng dụng phổ biến nhất là nhà máy nước nóng, nhà máy xử lý nước và nước thải, nồi hơi và hệ thống cung cấp, hệ thống ống năng lượng và thiết bị xử lý cho các ngành hóa chất và hóa dầu. Phạm vi sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi đã chăm sóc các phạm vi ứng dụng quan trọng nhất. RITAG mở rộng phổ ứng dụng này vượt xa các ứng dụng tiêu chuẩn bằng cách cung cấp các biến thể đặc biệt với các vật liệu cụ thể, đường kính danh nghĩa, dải áp suất danh nghĩa và áp suất mở.

Sử dụng như van không hồi lưu và đập chéo tuần hoàn
Lắp đặt ở bất kỳ vị trí nào
Sự kết nối tuyệt vời, chẳng hạn như loại wafer, mặt bích kép, đầu hàn
Đối với chất lỏng, khí và hơi
Nhiều lựa chọn vật liệu cho bất kỳ yêu cầu
Các con dấu làm bằng nhiều loại vật liệu có khả năng chống lại các vật liệu chạy qua chúng
Các xét nghiệm, chứng chỉ và phê duyệt
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây