VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam traps for special tasks

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam traps for special tasks

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam traps for special tasks

The primary task of steam traps is to remove condensate from steam-operated heat transfer systems in the optimum way, so that these systems can function without problem for a long time. This involves a variety of requirements, for which different steam trap systems are available.

However, special requirements exist in addition to these standard tasks:

 • Condensate needs to be discharged rapidly when steam systems are started up or stopped
 • Condensate needs to be removed at a certain discharge temperature
 • Especially large condensate flowrates need to be removed
 • Steam traps are required for low-pressure steam heaters
 • Drainage of compressed air or gas systems

USE

AK 45
Condensate drain valve for discharging condensate from steam systems on start-up and for draining remaining condensate when the system is stopped. With integrated dirt trap (Y-strainer) and hand-purging knob. Closing pressure 0.8 bar as standard.

UBK 46
Steam traps for low-pressure steam heaters.

MK 20
Kondensatableiter für Niederdruck-Dampfheizungen.

TK 23, TK 24
Steam traps with thermostatic capsule for thermostatic pilot control, for removing large and continuous condensate flowrates

GK 11, GK 21
Steam traps with stage nozzle for discharging larger condensate flowrates. With integrated Vaposkop for optimum trap adjustment.

UNA 14P
Steam traps with ball float and rolling ball seal for removing fluids from compressed air or gas.
Nhiệm vụ chính của bẫy hơi là loại bỏ nước ngưng khỏi các hệ thống truyền nhiệt bằng hơi nước theo cách tối ưu, để các hệ thống này có thể hoạt động mà không gặp sự cố trong một thời gian dài. Điều này liên quan đến một loạt các yêu cầu, trong đó các hệ thống bẫy hơi khác nhau có sẵn.

Tuy nhiên, các yêu cầu đặc biệt tồn tại bên cạnh các nhiệm vụ tiêu chuẩn này:

Ngưng tụ cần phải được thải ra nhanh chóng khi hệ thống hơi được khởi động hoặc dừng lại
Ngưng tụ cần phải được loại bỏ ở một nhiệt độ xả nhất định
Đặc biệt lưu lượng ngưng tụ lớn cần phải được loại bỏ
Bẫy hơi là cần thiết cho máy sưởi hơi áp suất thấp
Thoát nước của hệ thống khí nén hoặc khí
SỬ DỤNG
AK 45
Van xả nước ngưng để xả nước ngưng từ các hệ thống hơi khi khởi động và để xả nước ngưng còn lại khi hệ thống dừng lại. Với bẫy bẩn tích hợp (bộ lọc Y) và núm vặn bằng tay. Áp suất đóng cửa 0,8 bar theo tiêu chuẩn.

UBK 46
Bẫy hơi cho lò sưởi hơi áp suất thấp.

MK 20
Kondensitableiter für Niederdruck-Dampfheizungen.

TK 23, TK 24
Bẫy hơi với viên nang tĩnh nhiệt để điều khiển thí điểm nhiệt tĩnh, để loại bỏ lưu lượng ngưng tụ lớn và liên tục

GK 11, GK 21
Bẫy hơi với vòi phun giai đoạn để xả lưu lượng nước ngưng lớn hơn. Với tích hợp vososkop để điều chỉnh bẫy tối ưu.

UNA 14P
Bẫy hơi với phao bóng và phớt bi lăn để loại bỏ chất lỏng từ khí nén hoặc khí.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus Ex

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus Ex

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus Ex

A sure-fire way to clear test results thanks to simple handling and self-explanatory menu navigation
With the GESTRA TRAPtest VKP 41plus Ex testing, recording and evaluation system, steam traps of all makes can be checked for loss of steam and banking-up of condensate - including in potentially explosive atmospheres. The associated TRAPtest software enables simple and extensive analysis of test results and a clear presentation of potential savings.

Một cách chắc chắn để xóa kết quả kiểm tra nhờ xử lý đơn giản và điều hướng menu tự giải thích
Với hệ thống kiểm tra, ghi lại và đánh giá GESTRA TRAPtest VKP 41plus Ex, bẫy hơi của tất cả các loại có thể được kiểm tra xem có mất hơi và thoát khí ngưng tụ - kể cả trong môi trường có khả năng gây nổ. Phần mềm TRAPtest liên quan cho phép phân tích đơn giản và rộng rãi các kết quả kiểm tra và trình bày rõ ràng về khả năng tiết kiệm.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Traptest VKP 41plus

A sure-fire way to clear test results thanks to simple handling and self-explanatory menu navigation
With the GESTRA TRAPtest VKP 41plus testing, recording and evaluation system, steam traps of all makes can be checked for loss of steam and banking-up of condensate - including in potentially explosive atmospheres.>
The associated TRAPtest software enables simple and extensive analysis of test results and a clear presentation of potential savings

Một cách chắc chắn để xóa kết quả kiểm tra nhờ xử lý đơn giản và điều hướng menu tự giải thích
Với hệ thống kiểm tra, ghi lại và đánh giá GESTRA TRAPtest VKP 41plus, bẫy hơi của tất cả các loại có thể được kiểm tra để mất hơi và tích tụ nước ngưng - kể cả trong môi trường có khả năng gây nổ.>
Phần mềm TRAPtest liên quan cho phép phân tích đơn giản và rộng rãi các kết quả kiểm tra và trình bày rõ ràng về tiết kiệm tiềm năng

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam Trap Testing Equipment VKP 10, VKP 41plus, VKP 41plus Ex

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam Trap Testing Equipment VKP 10, VKP 41plus, VKP 41plus Ex

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Steam Trap Testing Equipment VKP 10, VKP 41plus, VKP 41plus Ex

Prevent steam leakage and banked-up condensate with state-of-the-art technology
Steam traps are subject to wear. This in turn leads to loss of steam or banking-up of condensate. Experience shows that the failure rate of faulty steam traps is as much as 25 %. This failure rate can be slashed to less than 5 % with annual inspections and the necessary maintenance.

USE
Steam traps of all makes can be inspected by ultrasonic measurement during ongoing operation. The measured ultrasonic spectrum is shown on a display unit as needle deflection on a scale, or as a curve on a graph, depending on the testing system used.

Ngăn chặn rò rỉ hơi nước và ngưng tụ tăng áp với công nghệ tiên tiến
Bẫy hơi có thể mặc. Điều này dẫn đến việc mất hơi hoặc ngân hàng ngưng tụ. Kinh nghiệm cho thấy tỷ lệ thất bại của bẫy hơi bị lỗi lên tới 25%. Tỷ lệ thất bại này có thể được giảm xuống dưới 5% với kiểm tra hàng năm và bảo trì cần thiết.

SỬ DỤNG
Bẫy hơi của tất cả các sản phẩm có thể được kiểm tra bằng phép đo siêu âm trong quá trình hoạt động liên tục. Phổ siêu âm đo được hiển thị trên một đơn vị hiển thị dưới dạng độ lệch kim trên thang đo hoặc dưới dạng đường cong trên biểu đồ, tùy thuộc vào hệ thống thử nghiệm được sử dụng.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Vaposkop VK 16

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Vaposkop VK 16

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Vaposkop VK 16

Vaposkop VK 16
Extremely clear and simple visual function test
If the steam trap is functioning perfectly, the tip of the Vaposkop's deflector is immersed slightly in the water seal, which is produced in the sightglass due to the siphon effect. If a loss of steam occurs, the amount of water in the seal decreases and the tip of the deflector is no longer immersed. If condensate is banking up, the sightglass is filled completely.
Vososkop VK 16
Kiểm tra chức năng thị giác cực kỳ rõ ràng và đơn giản
Nếu bẫy hơi hoạt động hoàn hảo, đầu của bộ làm lệch hướng củaososos được nhúng nhẹ vào phớt nước, được tạo ra trong kính ngắm do hiệu ứng siphon. Nếu mất hơi xảy ra, lượng nước trong phốt giảm và đầu của bộ làm lệch hướng không còn được ngâm. Nếu ngưng tụ ngân hàng lên, kính ngắm được lấp đầy hoàn toàn.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Integrated steam trap monitoring equipment VK, NRG, VKE

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Integrated steam trap monitoring equipment VK, NRG, VKE

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Integrated steam trap monitoring equipment VK, NRG, VKE

Visual or electronic – a reliable watchdog for every steam trap
Unwanted banking-up of condensate leads to an inadequate exchange of heat and to water hammers that damage the material. A loss of steam costs energy and therefore constitutes a major financial loss. Moreover, both of these can adversely affect system safety. Therefore, monitoring steam traps for the banking-up of condensate and loss of steam always makes sense. Sightglasses – GESTRA Vaposkops – or monitoring electrodes are a fixed part of the equipment.
USE
VK Vaposkops are valves that allow you to see flow processes in pipes. When they are installed upstream of a steam trap, you can easily see whether the steam trap is suffering a banking-up of condensate or loss of steam.

NRG electrodes measure conductivity or temperature and therefore recognise, either in an upstream VKE test chamber or in the steam trap itself, the presence of an abnormal operating state. The electrode signal is processed by a single or multi-channel diagnostic tester.

Thiết bị giám sát bẫy hơi tích hợp VK, NRG, VKE
Trực quan hoặc điện tử - một cơ quan giám sát đáng tin cậy cho mọi bẫy hơi
Ngân hàng ngưng tụ không mong muốn dẫn đến sự trao đổi nhiệt không đủ và búa nước làm hỏng vật liệu. Mất hơi nước sẽ tiêu tốn năng lượng và do đó tạo thành tổn thất tài chính lớn. Hơn nữa, cả hai điều này có thể ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống. Do đó, việc theo dõi bẫy hơi cho quá trình ngưng tụ và mất hơi nước luôn có ý nghĩa. Kính ngắm - GESTRA vososops - hoặc điện cực giám sát là một phần cố định của thiết bị.

SỬ DỤNG
VK Vaposkops là các van cho phép bạn xem các quy trình dòng chảy trong đường ống. Khi chúng được lắp đặt ở thượng nguồn của bẫy hơi, bạn có thể dễ dàng xem liệu bẫy hơi có bị ngưng tụ hoặc mất hơi hay không.
Các điện cực NRG đo độ dẫn hoặc nhiệt độ và do đó nhận ra, trong buồng thử VKE ngược dòng hoặc trong chính bẫy hơi, sự hiện diện của trạng thái vận hành bất thường. Tín hiệu điện cực được xử lý bởi một máy kiểm tra chẩn đoán đơn hoặc đa kênh.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector UC 36 and UCY 36

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector UC 36 and UCY 36

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector UC 36 and UCY 36

Compact connector with swivel connection
The universal connector is available with and without integrated dirt trap.
The steam traps can be secured with just two screws. Installation and removal is therefore extremely simple.
For connection to universal connectors, we offer:
Steam traps with membrane regulator – MK 36A-71/-72
Bimetallic steam traps – BK 36A-7
Thermodynamic steam traps – DK 36A-7
Inverted bucket steam traps – IB 16A-7

Đầu nối nhỏ gọn với kết nối xoay
Các kết nối phổ quát có sẵn có và không có bẫy bẩn tích hợp.
Các bẫy hơi có thể được bảo đảm chỉ bằng hai ốc vít. Do đó, cài đặt và gỡ bỏ là vô cùng đơn giản.
Để kết nối với các đầu nối phổ quát, chúng tôi cung cấp:
Bẫy hơi với bộ điều chỉnh màng - MK 36A-71 / -72
Bẫy hơi lưỡng kim - BK 36A-7
Bẫy hơi nhiệt động lực học - DK 36A-7
Bẫy hơi xô ngược - IB 16A-7

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn
GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector TS 36

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector TS 36

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Universal connector TS 36

A winning team: compact, robust steam trap with no loss of steam, combined with all stop valves and with test and drainage function.

The TrapStation TS 36 encompasses the universal connector, two stop valves - which are accessibly positioned and clearly colour-coded to ensure easy and safe operation - a drainage valve with dirt strainer for removing corrosion products, and a test valve. A straightforward function test can be performed in no time, and the steam trap can be easily cleaned. This considerably extends its service life.

The functional units available for connection to universal connectors are:

 • Steam traps with membrane regulator – MK 36A-71/-72
 • Bimetallic steam traps – BK 36A-7
 • Thermodynamic steam traps – DK 36A-7
 • Inverted bucket steam traps – IB 16A-7

Bẫy hơi cho kết nối phổ quát

Bẫy hơi nhỏ gọn, không cần bảo trì bằng thép không gỉ để kết nối với các đầu nối phổ quát. Những bẫy hơi này có thể được bảo đảm chỉ bằng hai ốc vít. Do đó, cài đặt và gỡ bỏ là vô cùng nhanh chóng và đơn giản.
Để kết nối với các đầu nối phổ quát, chúng tôi cung cấp:
Bẫy hơi với bộ điều chỉnh màng - MK 36A-71 / -72
Bẫy hơi lưỡng kim - BK 36A-7
Bẫy hơi nhiệt động lực học - DK 36A-7
Bẫy hơi xô ngược - IB 16A-7
Các loại kết nối là:
Đơn giản - UC 36
Với bộ lọc bụi bẩn (bộ lọc Y) - UCY 36
Với van dừng tích hợp, van kiểm tra và thoát nước - TS 36
SỬ DỤNG
Thích hợp để xả khối lượng ngưng tụ nhỏ đến trung bình. Lý tưởng cho việc thoát nước:
Ống
Máy sưởi dấu vết

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Compact steam traps with swivel connection

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Compact steam traps with swivel connection

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Compact steam traps with swivel connection

Steam traps for universal connectors
Compact, maintenance-free steam traps of stainless steel for connection to universal connectors. These steam traps can be secured with just two screws. Installation and removal is therefore extremely quick and simple.
For connection to universal connectors, we offer:
Steam traps with membrane regulator – MK 36A-71/-72
Bimetallic steam traps – BK 36A-7
Thermodynamic steam traps – DK 36A-7
Inverted bucket steam traps – IB 16A-7
The types of connector are:
Simple – UC 36
With dirt strainer (Y-strainer) – UCY 36
With integrated stop valves, test and drainage valve – TS 36
USE
Suitable for discharging small to medium volumes of condensate. Ideal for draining:
Pipes
Trace heaters

Bẫy hơi cho kết nối phổ quát
Bẫy hơi nhỏ gọn, không cần bảo trì bằng thép không gỉ để kết nối với các đầu nối phổ quát. Những bẫy hơi này có thể được bảo đảm chỉ bằng hai ốc vít. Do đó, cài đặt và gỡ bỏ là vô cùng nhanh chóng và đơn giản.
Để kết nối với các đầu nối phổ quát, chúng tôi cung cấp:
Bẫy hơi với bộ điều chỉnh màng - MK 36A-71 / -72
Bẫy hơi lưỡng kim - BK 36A-7
Bẫy hơi nhiệt động lực học - DK 36A-7
Bẫy hơi xô ngược - IB 16A-7
Các loại kết nối là:
Đơn giản - UC 36
Với bộ lọc bụi bẩn (bộ lọc Y) - UCY 36
Với van dừng tích hợp, van kiểm tra và thoát nước - TS 36
SỬ DỤNG
Thích hợp để xả khối lượng ngưng tụ nhỏ đến trung bình. Lý tưởng cho việc thoát nước:
Ống
Máy sưởi dấu vết

VAN LỌC Y -GESTRA- ĐỨC- Strainers GSF and SZ by GESTRA

VAN LỌC Y -GESTRA- ĐỨC- Strainers GSF and SZ by GESTRA

1.000.000 đ

VAN LỌC Y -GESTRA-  ĐỨC- Strainers GSF and SZ by GESTRA

For discharging water vapour, neutral gas and steam, and fluids.

Safety valves protect steam systems and tanks from excess pressure. As they are often the last link in the safety chain, they must remain operational in all conditions.
Safety valves discharge water vapour, neutral gas, steam and fluid in the event of excess pressure. As soon as normal operating conditions are restored, they close and do not release any more medium

Để xả hơi nước, khí trung tính và hơi nước, và chất lỏng.
Van an toàn bảo vệ hệ thống hơi và bể khỏi áp lực vượt quá. Vì chúng thường là liên kết cuối cùng trong chuỗi an toàn, chúng phải duy trì hoạt động trong mọi điều kiện.
Van an toàn xả hơi nước, khí trung tính, hơi nước và chất lỏng trong trường hợp áp suất vượt mức. Ngay khi các điều kiện hoạt động bình thường được khôi phục, chúng sẽ đóng và không giải phóng bất kỳ phương tiện nào nữa


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN AN TOÀN -GESTRA- ĐỨC- Safety Valves GSV by GESTRA

VAN AN TOÀN -GESTRA- ĐỨC- Safety Valves GSV by GESTRA

1.000.000 đ

VAN AN TOÀN -GESTRA-  ĐỨC- Safety Valves GSV by GESTRA

For discharging water vapour, neutral gas and steam, and fluids.

Safety valves protect steam systems and tanks from excess pressure. As they are often the last link in the safety chain, they must remain operational in all conditions.
Safety valves discharge water vapour, neutral gas, steam and fluid in the event of excess pressure. As soon as normal operating conditions are restored, they close and do not release any more medium

Để xả hơi nước, khí trung tính và hơi nước, và chất lỏng.
Van an toàn bảo vệ hệ thống hơi và bể khỏi áp lực vượt quá. Vì chúng thường là liên kết cuối cùng trong chuỗi an toàn, chúng phải duy trì hoạt động trong mọi điều kiện.
Van an toàn xả hơi nước, khí trung tính, hơi nước và chất lỏng trong trường hợp áp suất vượt mức. Ngay khi các điều kiện hoạt động bình thường được khôi phục, chúng sẽ đóng và không giải phóng bất kỳ phương tiện nào nữa


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A

Drainage module QuickEM with bypass and UNA 16A
Drainage module with optimum, dirt-protected positioning of the steam trap to ensure ideal operation.
This type of QuickEM is a preassembled drainage module in stainless steel, complete with steam trap, monitoring function and maintenance-friendly bypass. It features a UNA 16A ball-float steam trap, which works with extremely low friction and therefore requires very low actuating forces. It also promises outstanding durability

Mô-đun thoát nước QuickEM với bypass và UNA 16A
Mô-đun thoát nước với vị trí tối ưu, được bảo vệ chống bụi của bẫy hơi để đảm bảo hoạt động lý tưởng.
Loại QuickEM này là một mô-đun thoát nước được lắp sẵn bằng thép không gỉ, hoàn chỉnh với bẫy hơi, chức năng giám sát và đường tránh thân thiện với bảo trì. Nó có bẫy hơi phao bóng UNA 16A, hoạt động với ma sát cực thấp và do đó đòi hỏi lực tác động rất thấp. Nó cũng hứa hẹn độ bền vượt trội.

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- Mechanical pressure and temperature regulators

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- Mechanical pressure and temperature regulators

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- Mechanical pressure and temperature regulators

Pressure regulation of steam, gas and fluids in all energy and process networks

DESIGN VERSIONS

Type 5801
Pressure reduction in steam, non-flammable, neutral gases and fluids in all energy and process networks, with no need for auxiliary energy.

Type 5610
The pressure-maintaining valve ensures constant primary pressure in steam, gas and fluids in all energy and process networks, irrespective of secondary pressure and with no need for auxiliary energy.

Clorius system
Mechanical temperature regulator for controlling heating and cooling processes in industrial plants, building services and marine equipment.

Điều chỉnh áp suất của hơi nước, khí và chất lỏng trong tất cả các mạng năng lượng và quá trình
PHIÊN BẢN THIẾT KẾ
Loại 5801
Giảm áp suất trong hơi nước, không bắt lửa, khí trung tính và chất lỏng trong tất cả các mạng năng lượng và quá trình, không cần năng lượng phụ trợ.

Loại 5610
Van duy trì áp suất đảm bảo áp suất chính không đổi trong hơi nước, khí và chất lỏng trong tất cả các mạng năng lượng và quá trình, không phân biệt áp suất thứ cấp và không cần năng lượng phụ trợ.

Hệ thống Clorius
Bộ điều chỉnh nhiệt độ cơ học để kiểm soát các quá trình làm nóng và làm mát trong các nhà máy công nghiệp, dịch vụ xây dựng và thiết bị hàng hải.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA control valves ZK

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA control valves ZK

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA control valves ZK

with electric or pneumatic drive 

For decades, GESTRA ZK control valves have proven themselves in tough operating conditions.
As well as outstanding sealing and control characteristics, quiet running in the power plant is a guarantee of performance.
Ease of repair and maintenance and a wear-resistant design ensure reliable operation and a long service life.

USE

 • Leak control valve
 • Drainage and warm-up valve
 • Level control valve
 • Spray attemporator valve
 • Feedwater control valve
 • Drain valve for level pot
 • Control valve for preheater discharge
 • and further applications

với ổ điện hoặc khí nén
Trong nhiều thập kỷ, van điều khiển GESTRA ZK đã chứng tỏ bản thân trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
Cũng như các đặc tính niêm phong và kiểm soát nổi bật, hoạt động yên tĩnh trong nhà máy điện là một sự đảm bảo về hiệu suất.
Dễ sửa chữa và bảo trì và thiết kế chống mài mòn đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và tuổi thọ dài.

SỬ DỤNG
Van kiểm soát rò rỉ
Van thoát nước và van khởi động
Van điều khiển mức
Van phun attemporator
Van điều khiển nước cấp
Van xả cho nồi cấp
Van điều khiển xả nhiệt
và các ứng dụng khác

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA control valves V 701

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA control valves V 701

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC Return-Temperature Control Valves BW by GESTRA

with electric or pneumatic drive

For the open and closed-loop control of gas, steam and liquid up to 250 °C.
The directly mounted positioner used with the pneumatic drives enables an extremely compact design.

Available with choice of electric or pneumatic drive.

với ổ điện hoặc khí nén
Đối với điều khiển vòng mở và vòng kín của khí, hơi nước và chất lỏng lên đến 250 ° C.
Bộ định vị được gắn trực tiếp được sử dụng với các ổ đĩa khí nén cho phép thiết kế cực kỳ nhỏ gọn.

Có sẵn với sự lựa chọn của ổ đĩa điện hoặc khí nén.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC Return-Temperature Control Valves BW by GESTRA

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC Return-Temperature Control Valves BW by GESTRA

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC Return-Temperature Control Valves BW by GESTRA

No outside energy or maintenance required

The cost efficiency of heating systems depends to a great extent on how well the heating medium stays at the right temperature for operation.
This can be helped by BW return-temperature control valves, which keep the set return temperature constant. The heating medium is only discharged after it has cooled down to the set closing temperature. This thrifty operation reduces running costs.

USE

 • BW 31 for hot water
 • BW 31A for heating oil

 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Drainage module QuickEM

Drainage module QuickEM
Preassembled modules for quick and easy installation
GESTRA QuickEM drainage modules are units with carefully arranged pipework, consisting of a steam trap, sightglass, check valve, stop valves and bypass pipe, plus all the necessary pipes, flanges, gaskets and screws. GESTRA QuickEM-Control drainage modules are used for steam trap monitoring and are equipped with an electrode either in the steam trap itself or in a test chamber.
USE
The preassembled modules are used for draining e.g.
Steam pipes
Steam manifolds
Heat exchangers

Mô-đun thoát nước QuickEM 
Các mô-đun được cài đặt sẵn để cài đặt nhanh chóng và dễ dàng
Các mô-đun thoát nước GEEMA QuickEM là các đơn vị có hệ thống đường ống được bố trí cẩn thận, bao gồm bẫy hơi, kính ngắm, van kiểm tra, van chặn và đường ống, cộng với tất cả các đường ống, mặt bích, miếng đệm và ốc vít cần thiết. GESTRA QuickEM - Các mô đun thoát nước điều khiển được sử dụng để giám sát bẫy hơi và được trang bị một điện cực trong chính bẫy hơi hoặc trong buồng thử nghiệm.
SỬ DỤNG
Các mô-đun được lắp sẵn được sử dụng để thoát nước, ví dụ:
Ống hơi
Đa tạp hơi
Bộ trao đổi nhiệt

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA cooling-water control valves GESTRAMAT

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA cooling-water control valves GESTRAMAT

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN -GESTRA- ĐỨC GESTRA cooling-water control valves GESTRAMAT

No outside energy or maintenance required

These proportional controllers regulate the cooling water flowrate to consumers that need cooling, based on the return temperature. This temperature can be individually set.

This way, the best possible use is made of the cooling water, and the greatly reduced water consumption cuts running costs.

Không cần năng lượng bên ngoài hoặc bảo trì
Các bộ điều khiển tỷ lệ này điều chỉnh lưu lượng nước làm mát cho người tiêu dùng cần làm mát, dựa trên nhiệt độ trở lại. Nhiệt độ này có thể được thiết lập riêng.

Bằng cách này, việc sử dụng tốt nhất có thể được làm từ nước làm mát, và việc tiêu thụ nước giảm đáng kể sẽ cắt giảm chi phí vận hành.
 


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump steam trap UNA 25-PK

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump steam trap UNA 25-PK

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump steam trap UNA 25-PK

Ball-float steam traps with pump function
The use of compact UNA 25-PK units guarantees drainage without banking-up, and a leakproof seal in all operating conditions.
In addition to the tried-and-tested rolling ball regulator, a mechanism is incorporated that independently conveys higher pressure steam into the body when the upstream pressure is low. With this booster steam, the condensate is actively fed into the condensate system. When the pressure in the heat exchanger is sufficiently high, the rolling ball regulator works like a conventional ball-float steam trap

Bẫy hơi phao có chức năng bơm
Việc sử dụng các đơn vị UNA 25-PK nhỏ gọn đảm bảo thoát nước mà không cần ngân hàng, và một con dấu chống rò rỉ trong mọi điều kiện hoạt động.
Ngoài bộ điều chỉnh bóng lăn đã thử và thử nghiệm, một cơ chế được kết hợp độc lập truyền hơi áp suất cao hơn vào cơ thể khi áp suất ngược dòng thấp. Với hơi tăng áp này, nước ngưng được tích cực đưa vào hệ thống ngưng tụ. Khi áp suất trong bộ trao đổi nhiệt đủ cao, bộ điều chỉnh bóng lăn hoạt động giống như một bẫy hơi nổi bóng thông thường.

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump Traps - Traps with Pump Function

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump Traps - Traps with Pump Function

1.000.000 đ

GESTRA - VAN BẪY HƠI - Pump Traps - Traps with Pump Function

Valves that discharge and lift condensate Ball-float steam traps with pump function – UNA 25-PK:
These units function primarily as steam traps. The integrated, automated pump function ensures that condensate is discharged even under reduced steam pressure or high back pressure. The condensate is then pumped out of the body with the aid of booster steam.

Condensate lifter with ball float – UNA 25-PS:
The automated pump function ensures that the return of condensate is always based on demand. The condensate is pumped out of the body with the aid of booster steam.

USE
UNA 25-PK:

Closed-loop controlled heat exchangers, special plate-type heat exchangers with major load fluctuations during operation
Drainage of vacuum systems
Also suitable for returning condensate
UNA 25-PS:

For returning condensate, e.g. as an alternative to pump-driven return
Drainage of vacuum systems
Các van xả và nhấc bẫy hơi nước phao có chức năng bơm - UNA 25-PK:
Các đơn vị này hoạt động chủ yếu như bẫy hơi. Chức năng bơm tự động tích hợp đảm bảo xả nước ngưng ngay cả khi giảm áp suất hơi hoặc áp suất ngược cao. Nước ngưng sau đó được bơm ra khỏi cơ thể với sự trợ giúp của hơi tăng cường.

Nâng lên ngưng tụ với bóng nổi - UNA 25-PS:
Chức năng bơm tự động đảm bảo rằng sự trở lại của nước ngưng luôn dựa trên nhu cầu. Nước ngưng được bơm ra khỏi cơ thể với sự trợ giúp của hơi tăng cường.

SỬ DỤNG
UNA 25-PK:

Bộ trao đổi nhiệt điều khiển vòng kín, bộ trao đổi nhiệt kiểu tấm đặc biệt với dao động tải lớn trong quá trình vận hành
Thoát nước của hệ thống chân không
Cũng thích hợp để trở lại ngưng tụ
UNA 25-PS:

Để trả lại nước ngưng, ví dụ: như là một thay thế cho trở lại điều khiển bơm
Thoát nước của hệ thống chân không

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây