VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP

VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp
VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Optional Selection

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Optional Selection

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Optional Selection

This page introduces Azbil's standard gland packing specification.

Additional specifications for gland packing that complies with VOC (volatile organic compound) regulations, which have become increasingly strict in recent years, and additional specifications for the bellows seal option for safe control of high-risk fluids are provided separately.

Trang này giới thiệu đặc điểm kỹ thuật đóng gói tuyến tiêu chuẩn của Azbil.

Các thông số kỹ thuật bổ sung cho việc đóng gói tuyến tuân thủ các quy định VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) đã trở nên ngày càng nghiêm ngặt trong những năm gần đây và các thông số kỹ thuật bổ sung cho tùy chọn niêm phong ống thổi để kiểm soát an toàn các chất lỏng có nguy cơ cao được cung cấp riêng.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Control Valve Maintenance Support System PLUG-IN Valstaff

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Control Valve Maintenance Support System PLUG-IN Valstaff

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Control Valve Maintenance Support SystemPLUG-IN Valstaff

PLUG-IN Valstaff is a control valve maintenance support system designed to perform online trend monitoring of diagnostic parameters for Azbil Corporation's smart valve positioners during plant operation. The system detects irregularities in control valves and positioners at an early stage to minimize problems, and provides visualization of information that is necessary for decision-making with regard to control valve maintenance, thereby facilitating efficient maintenance work.
PLUG-IN Valstaff monitors diagnostic parameters of control valves around the clock, 365 days a year by communicating with smart valve positioners compatible with FOUNDATION Fieldbus or the HART communications protocol. The diagnostic data helps detect control valve failures and facilitates preventive measures for any problems caused by such failures. In this manner, the system ensures continuous operation of the plant in a safe and reliable manner.
In addition, PLUG-IN Valstaff supports swift and accurate startup by automating both step response testing and the adjustment of the positioner according to the characteristics of the control valve. Moreover, the system facilitates optimized maintenance planning according to the extent of deterioration and the overhaul of control valves by providing indicators of their condition based on the diagnostic data obtained during operation and the step response testing conducted after shutdown.

PLUG-IN Valstaff works with Azbil's device management system (InnovativeField Organizer) or PRM® (Plant Resource Manager), an integrated device management package developed by Yokogawa Electric Corporation.

PLUG-IN Valstaff là một hệ thống hỗ trợ bảo trì van điều khiển được thiết kế để thực hiện giám sát xu hướng trực tuyến các thông số chẩn đoán cho bộ định vị van thông minh của Azbil Corporation trong quá trình vận hành nhà máy. Hệ thống phát hiện sự bất thường trong van điều khiển và bộ định vị ở giai đoạn đầu để giảm thiểu các vấn đề và cung cấp trực quan thông tin cần thiết cho việc ra quyết định liên quan đến bảo trì van điều khiển, từ đó tạo điều kiện cho công việc bảo trì hiệu quả.
PLUG-IN Valstaff giám sát các thông số chẩn đoán của các van điều khiển xung quanh đồng hồ, 365 ngày một năm bằng cách giao tiếp với các bộ định vị van thông minh tương thích với FOUNDATION Fieldbus hoặc giao thức truyền thông HART. Dữ liệu chẩn đoán giúp phát hiện các lỗi van điều khiển và tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa đối với bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi các lỗi đó. Theo cách này, hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy một cách an toàn và đáng tin cậy.
Ngoài ra, PLUG-IN Valstaff hỗ trợ khởi động nhanh và chính xác bằng cách tự động hóa cả kiểm tra phản ứng bước và điều chỉnh bộ định vị theo các đặc tính của van điều khiển. Ngoài ra, hệ thống tạo điều kiện lập kế hoạch bảo trì tối ưu hóa theo mức độ hư hỏng và đại tu các van điều khiển bằng cách cung cấp các chỉ số về tình trạng của chúng dựa trên dữ liệu chẩn đoán thu được trong quá trình vận hành và thử nghiệm phản ứng bước được tiến hành sau khi tắt máy.

PLUG-IN Valstaff hoạt động với hệ thống quản lý thiết bị của Azbil (InnovativeField Organizer) hoặc PRM® (Plant Resource Manager), gói quản lý thiết bị tích hợp được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Yokogawa.
PLUG-IN Valstaff là một hệ thống hỗ trợ bảo trì van điều khiển được thiết kế để thực hiện giám sát xu hướng trực tuyến các thông số chẩn đoán cho bộ định vị van thông minh của Azbil Corporation trong quá trình vận hành nhà máy. Hệ thống phát hiện sự bất thường trong van điều khiển và bộ định vị ở giai đoạn đầu để giảm thiểu các vấn đề và cung cấp trực quan thông tin cần thiết cho việc ra quyết định liên quan đến bảo trì van điều khiển, từ đó tạo điều kiện cho công việc bảo trì hiệu quả.
PLUG-IN Valstaff giám sát các thông số chẩn đoán của các van điều khiển xung quanh đồng hồ, 365 ngày một năm bằng cách giao tiếp với các bộ định vị van thông minh tương thích với FOUNDATION Fieldbus hoặc giao thức truyền thông HART. Dữ liệu chẩn đoán giúp phát hiện các lỗi van điều khiển và tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa đối với bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi các lỗi đó. Theo cách này, hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy một cách an toàn và đáng tin cậy.
Ngoài ra, PLUG-IN Valstaff hỗ trợ khởi động nhanh và chính xác bằng cách tự động hóa cả kiểm tra phản ứng bước và điều chỉnh bộ định vị theo các đặc tính của van điều khiển. Ngoài ra, hệ thống tạo điều kiện lập kế hoạch bảo trì tối ưu hóa theo mức độ hư hỏng và đại tu các van điều khiển bằng cách cung cấp các chỉ số về tình trạng của chúng dựa trên dữ liệu chẩn đoán thu được trong quá trình vận hành và thử nghiệm phản ứng bước được tiến hành sau khi tắt máy.

PLUG-IN Valstaff hoạt động với hệ thống quản lý thiết bị của Azbil (InnovativeField Organizer) hoặc PRM® (Plant Resource Manager), gói quản lý thiết bị tích hợp được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Yokogawa.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Auxiliary Equipments for Control Valves

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Auxiliary Equipments for Control Valves

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Auxiliary Equipments for Control Valves

Auxiliary equipment refines the air supply serving as the control valve power source and increases the performance and features of the control valves.

 

Regulator with filter

Cleans the air serving as the control valve power source and sets the air pressure to the specified level.

Auxiliary machinery for pneumatic control valves

Volume boosters to improve the control valve's operational speed, airlock valves to lock the valve opening if the air supply fails, etc.

Solenoid valves

In response to signals from host safety devices and sequencers, solenoid valves facilitate the intake and exhaust of air for the control valve actuator.

Limit switches

Attached to the control valve to detect its position (fully closed, fully open, etc.). Limit switches send signals to host safety devices and sequencers.

Opening transmitters (motion transmitters)

Transmitters return the degree of opening of the control valve to the host control system.

I/P converters

These convert the control signal (4-20 mA analog standard signal) of the host control system to a pneumatic or pneumatic positioner input signal (20-100 kPa standard signal)

​​​​​​​Thiết bị phụ trợ tinh chỉnh nguồn cung cấp không khí đóng vai trò là nguồn năng lượng của van điều khiển và tăng hiệu suất và tính năng của các van điều khiển.


Bộ điều chỉnh với bộ lọc
Làm sạch không khí đóng vai trò là nguồn năng lượng của van điều khiển và đặt áp suất không khí về mức quy định.

Máy móc phụ trợ cho van điều khiển khí nén
Bộ tăng tốc âm lượng để cải thiện tốc độ hoạt động của van điều khiển, van khóa khí để khóa mở van nếu cung cấp không khí, v.v.

Van điện từ
Để đáp ứng với các tín hiệu từ các thiết bị an toàn và bộ giải mã tiếp theo, van điện từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hút và thoát khí cho bộ truyền động van điều khiển.

Công tắc giới hạn
Được gắn vào van điều khiển để phát hiện vị trí của nó (đóng hoàn toàn, mở hoàn toàn, v.v.). Công tắc giới hạn gửi tín hiệu đến các thiết bị an toàn và bộ giải mã.

Máy phát mở (máy phát chuyển động)
Máy phát trả lại mức độ mở của van điều khiển cho hệ thống điều khiển máy chủ.

Bộ chuyển đổi I / P
Chúng chuyển đổi tín hiệu điều khiển (tín hiệu tiêu chuẩn tương tự 4-20 mA) của hệ thống điều khiển máy chủ thành tín hiệu đầu vào định vị khí nén hoặc khí nén (tín hiệu tiêu chuẩn 20-100 kPa)
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Actuators/Positioners

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Actuators/Positioners

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Actuators/Positioners

KEY SPECIFICATIONS

700 Series

Communication protocol: HART, FOUNDATION Fieldbus
Double-action pilot (1 output for a single-action actuator)
Integral type

300 Serier

Communication protocol: HART, SFN
Single-action pilot (for a double-action actuator, a reversing relay is added)
Integral type

200 Series

Communication protocol: HART, SFN
Single-action pilot (for a double-action actuator, a reversing relay is added)
Remote type (the main part of the positioner and the travel detector are separated)

SVX models

Communication protocol: HART, SFN
Equipped with an integrated double-action reversing relay
Integral type

Smart ESD Device 700 Series

Communication protocol: HART
Double-action pilot (1 output for a single-action actuator)
Integral type 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Dòng 700
Giao thức truyền thông: HART, FOUNDATION Fieldbus
Thí điểm tác động kép (1 đầu ra cho bộ truyền động hành động đơn)
Kiểu tích phân

Dòng 300
Giao thức truyền thông: HART, SFN
Phi công tác động đơn (đối với bộ truyền động tác động kép, thêm rơle đảo chiều)
Kiểu tích phân

200 Series
Giao thức truyền thông: HART, SFN
Phi công tác động đơn (đối với bộ truyền động tác động kép, thêm rơle đảo chiều)
Loại từ xa (phần chính của bộ định vị và bộ dò du lịch được tách ra)

Mô hình SVX
Giao thức truyền thông: HART, SFN
Được trang bị rơle đảo chiều tác động kép tích hợp
Kiểu tích phân

Thiết bị thông minh ESD Series 700
Giao thức truyền thông: HART
Thí điểm tác động kép (1 đầu ra cho bộ truyền động hành động đơn)
Kiểu tích phân
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT D1 Series manufactured by Azbil Saudi Limited

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT D1 Series manufactured by Azbil Saudi Limited

1.000.000 đ

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT D1 Series manufacturedby Azbil Saudi Limited

D1 series globe-style control valves are suitable for general-purpose use in various process applications in industries such as refining, petrochemical, chemical, and so forth.

Easy selection from a variety of body materialsVarious ASTM(American Society for Testing and Materials) materials have been standardized for convenient selection.
Super duplex stainless steel materials are also available.

Easy operation with rugged actuator

Our largest double-acting actuator will produce over 16 tons of thrust at 6 bar operating air pressure.

Easy maintenance with simple structure

No special tools are required for implementing stack cage design in cage-guided control valves.

 

Feel free to contact us for consultation or inquiries regarding these products.

Van điều khiển toàn cầu kiểu D1 phù hợp cho mục đích sử dụng chung trong các ứng dụng quy trình khác nhau trong các ngành công nghiệp như tinh chế, hóa dầu, hóa chất, v.v.


Dễ dàng lựa chọn từ nhiều loại vật liệu cơ thể
Các vật liệu khác nhau của ASTM (Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ) đã được chuẩn hóa để lựa chọn thuận tiện.
Vật liệu thép không gỉ siêu song cũng có sẵn.

Hoạt động dễ dàng với bộ truyền động chắc chắn
Thiết bị truyền động tác động kép lớn nhất của chúng tôi sẽ tạo ra lực đẩy hơn 16 tấn ở áp suất không khí vận hành 6 bar.

Bảo trì dễ dàng với cấu trúc đơn giản
Không có công cụ đặc biệt được yêu cầu để thực hiện thiết kế lồng ngăn xếp trong các van điều khiển hướng lồng.


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hoặc yêu cầu về các sản phẩm này.
​​​​​​​
Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây