VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +84902800728
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN MÀNG NDV - NHẬT (Manually Operated Valve)

NDV's representative product, the diaphragm valve, is superior in "air-tightness," "maintenance," and "corrosion and chemical resistance." We can adapt to many fields because we construct valves from a vast selection of materials to meet the requirements and composition of fluids, being superior in terms of cost performance as well. Made from the wealth of experience and achievements cultivated over a long history, our products offer peace of mind with high quality and high performance.

Sản phẩm đại diện của NDV, van màng, vượt trội về "độ kín khí", "bảo trì" và "chống ăn mòn và kháng hóa chất". Chúng tôi có thể thích nghi với nhiều lĩnh vực vì chúng tôi xây dựng các van từ nhiều lựa chọn vật liệu để đáp ứng các yêu cầu và thành phần của chất lỏng, cũng vượt trội về hiệu suất chi phí. Được tạo ra từ sự giàu có của kinh nghiệm và thành tựu được trau dồi trong một lịch sử lâu dài, các sản phẩm của chúng tôi mang đến sự an tâm với chất lượng cao và hiệu suất cao.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Thương hiệu
 
Số lượng

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Diaphragm valve

DV's representative product, the diaphragm valve, is superior in "air-tightness," "maintenance," and "corrosion and chemical resistance." We can adapt to many fields because we construct valves from a vast selection of materials to meet the requirements and composition of fluids, being superior in terms of cost performance as well. Made from the wealth of experience and achievements cultivated over a long history, our products offer peace of mind with high quality and high performance.

Weir Type Diaphragm Valve: 400 series

Manually Operated Valve Pneumatically Operated ON/OFF Valve Pneumatically Operated Control Valve Electrically Operated Valve
Manually Operated Valve
400 Model
Pneumatically Operated
ON/OFF Valve
PO1400 Model
Pneumatically Operated
Control Valve
BO3400 Model
Electrically Operated Valve
MS4400 Model

Feature

1) Standard diaphragm valve with a weir in the flow path.
2) With built-in diaphragm (membrane) to partition fluids, and the superior sealing structure prevents contamination to fluids.
3) A simple structure with three units: the "actuator," "diaphragm," and "body." The top entry system makes it easy to perform maintenance such as replacement of the diaphragm.
4) The most suitable materials for the body and diaphragm can be chosen to match the fluid composition, for a cost efficience, corrosion and chemically resistance.
5) Choose an actuator that meets your requirements. Applies to manually operated, pneumatically operated, flow controlling, and electrically operated types.

usage
Chemical, environment/water treatment, iron and steel, ship, semiconductor, power including nuclear power, and other sectors.
Đặc tính
1) Van màng tiêu chuẩn có đập trong đường dẫn dòng chảy.
2) Với màng ngăn (màng) tích hợp để phân vùng chất lỏng, và cấu trúc niêm phong ưu việt ngăn ngừa ô nhiễm chất lỏng.
3) Một cấu trúc đơn giản với ba đơn vị: "cơ cấu chấp hành", "cơ hoành" và "cơ thể". Hệ thống nhập hàng đầu giúp dễ dàng thực hiện bảo trì như thay thế màng loa.
4) Các vật liệu phù hợp nhất cho cơ thể và cơ hoành có thể được chọn để phù hợp với thành phần chất lỏng, cho hiệu quả chi phí, ăn mòn và kháng hóa chất.
5) Chọn một thiết bị truyền động đáp ứng yêu cầu của bạn. Áp dụng cho các loại vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén, kiểm soát dòng chảy và các loại vận hành bằng điện.

sử dụng Hóa chất, xử lý môi trường / nước, sắt thép, tàu, chất bán dẫn, năng lượng bao gồm năng lượng hạt nhân và các ngành khác.

Straight Type Diaphragm Valve: 500 series

Manually Operated Valve Pneumatically Operated ON/OFF Valve Pneumatically Operated ON/OFF Valve Electrically Operated Valve
Manually Operated Valve
500 Model
Pneumatically Operated
ON/OFF Valve
PO1500 Model
Pneumatically Operated
ON/OFF Valve
HN1500 Model
Electrically Operated Valve
MS4500 Model

Feature

1) A diaphragm valve where the flow path is nearly straight, with little pressure loss and deposit of fluid.
2) Suited for viscous fluids, dietary fibrous fluids, slurries, sludges, and fluids that contain floating solid matter.
3) Choose an actuator that meets your requirements. Applies to manually operated, pneumatically operated, and electrically operated types.

usage
Water purification plants, sewage treatment plants, etc.
Đặc tính
1) Một van màng nơi đường dẫn gần như thẳng, ít mất áp suất và lắng đọng chất lỏng.
2) Thích hợp cho chất lỏng nhớt, chất lỏng xơ trong chế độ ăn uống, chất lỏng, bùn và chất lỏng có chứa chất rắn nổi.
3) Chọn một thiết bị truyền động đáp ứng yêu cầu của bạn. Áp dụng cho các loại vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén và vận hành bằng điện.

sử dụng
Nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thải, v.

"Lined Diaphragm Valve" with Superior Resistance to Corrosion/Chemicals

Rubber Lining Fluorocarbon Resin Lining Glass Lining Porcelain Lining
Rubber Lining Fluorocarbon Resin Lining Glass Lining Porcelain Lining

Feature

1) In addition to cast iron, and cast stainless steel, the valve body is manufactured with the optimal lining for resistance to crevice corrosion, corrosive fluids, metal ion elutions, etc.
2) Choose from our extensive line-up at a reasonable price to meet your requirements.
3) Standard line-up: rubber lining (hard natural rubber, soft natural rubber, chloroprene rubber, butyl rubber)
      : fluorocarbon resin lining (PFA, ETFE)
      : glass lining, porcelain lining (ceramic)
[NOTES]
*Straight type diaphragm valves (500 series) are only manufactured with rubber lining (note that the valves are not manufactured with fluorocarbon resin, glass, nor porcelain).
*Customers must choose materials to match their purpose. Those considering purchases should refer to the catalogue or contact our sales division.
Đặc tính
1) Ngoài gang và thép không gỉ, thân van được sản xuất với lớp lót tối ưu để chống ăn mòn kẽ hở, chất lỏng ăn mòn, rửa giải ion kim loại, v.v.
2) Chọn từ đội hình mở rộng của chúng tôi với giá cả hợp lý để đáp ứng yêu cầu của bạn.
3) Dòng tiêu chuẩn: lót cao su (cao su tự nhiên cứng, cao su tự nhiên mềm, cao su chloroprene, cao su butyl)
: lót nhựa fluorocarbon (PFA, ETFE)
: lót thủy tinh, lót sứ (gốm)
[GHI CHÚ]
* Van màng loại thẳng (500 series) chỉ được sản xuất với lớp lót cao su (lưu ý rằng các van không được sản xuất bằng nhựa fluorocarbon, thủy tinh, cũng không phải sứ).
* Khách hàng phải chọn vật liệu phù hợp với mục đích của họ. Những người đang cân nhắc mua hàng nên tham khảo danh mục hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

Choose from a wide range of diaphragm materials

For Weir Type Diaphragm Valves For Weir Type Diaphragm Valves For Straight Type Diaphragm Valves  
For Weir Type Diaphragm Valves
Rubber Diaphragm
For Weir Type Diaphragm Valves
Fluorocarbon Resin Diaphragm
For Straight Type Diaphragm Valves
Rubber Diaphragm
 

Feature

1) Diaphragms are generally classified by two categories: rubber or fluorocarbon resin.
2) Choose from our extensive line-up at a reasonable price to meet your requirements.
3) Standard line-up: rubber base (natural rubber, chloroprene rubber, butyl rubber, nitrile rubber, EPDM)
     : fluorocarbon resin base (seat surface: NEW PTFE/cushion rubber: EPDM)
[NOTES]
*Straight type diaphragms (500 series) are only manufactured rubber one (note that the fluorocarbon resin diaphragms are not manufactured.).
*Customers must choose materials to match their purpose. Those considering purchases should refer to the catalogue or contact our sales division.
Đặc tính
1) Màng chắn thường được phân loại theo hai loại: nhựa cao su hoặc nhựa fluorocarbon.
2) Chọn từ đội hình mở rộng của chúng tôi với giá cả hợp lý để đáp ứng yêu cầu của bạn.
3) Dòng tiêu chuẩn: đế cao su (cao su tự nhiên, cao su chloropren, cao su butyl, cao su nitrile, EPDM)
: đế nhựa fluorocarbon (bề mặt ghế: MỚI PTFE / đệm cao su: EPDM)
[GHI CHÚ]
* Loại màng chắn thẳng (sê-ri 500) chỉ được sản xuất bằng cao su (lưu ý rằng màng chắn nhựa fluorocarbon không được sản xuất.).
* Khách hàng phải chọn vật liệu phù hợp với mục đích của họ. Những người đang cân nhắc mua hàng nên tham khảo danh mục hoặc liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi.

Large Bore and Other Special Purpose Diaphragm Valves

Gear Operated Valve Angle Valve (L-shape) Nuclear Power Plant Purpose Rubber Lined Non-return Valve
Gear Operated Valve
G400 Model
Angle Valve (L-shape)
400L Model
Nuclear Power Plant Purpose
A400 Model
Rubber Lined Check Valve
B900 Model

Feature

Built-to-order, Our advantage is to meet the needs of many customers.
For example, manufacturing valves with a large bore specialy shaped bodies, valves developed for nuclear power plants, and rubber lined check valves with high quality of lining skill . Feel free to contact us with special requests for a certain kind of diaphragm valve or special types of fluids.
Đặc tính
Được xây dựng theo đơn đặt hàng, lợi thế của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.
Ví dụ, sản xuất các van có thân hình đặc biệt lớn, các van được phát triển cho các nhà máy điện hạt nhân và các van kiểm tra lót cao su với chất lượng cao về kỹ năng lót. Vui lòng liên hệ với chúng tôi với các yêu cầu đặc biệt cho một loại van màng nhất định hoặc các loại chất lỏng đặc biệt.

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây