VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN VI SINH NDV - NHẬT ( Sanitary valve )

NDV provides the best valves for facilities with sanitary specifications, manufacturing medicine, food, and semiconductors. The bioclean diaphragm valve series are products that utilize diaphragm valve characteristics to its fullest potential with a "structure that does not contaminate fluids" and "structure with superior cleaning properties." Also choose from a selection of valves to meet requirements and the fluids from valves such as the sanitary type butterfly valve for medical containers.

NDV cung cấp các van tốt nhất cho các cơ sở với thông số kỹ thuật vệ sinh, sản xuất thuốc, thực phẩm và chất bán dẫn. Dòng van màng bioclean là sản phẩm sử dụng các đặc tính của van màng với tiềm năng tối đa của nó với "cấu trúc không làm nhiễm bẩn chất lỏng" và "cấu trúc với đặc tính làm sạch vượt trội". Cũng chọn từ một lựa chọn các van để đáp ứng các yêu cầu và chất lỏng từ các van như van bướm loại vệ sinh cho các thùng chứa y tế.

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Thương hiệu
 
Số lượng

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Sanitary valve. 

NDV provides the best valves for facilities with sanitary specifications, manufacturing medicine, food, and semiconductors. The bioclean diaphragm valve series are products that utilize diaphragm valve characteristics to its fullest potential with a "structure that does not contaminate fluids" and "structure with superior cleaning properties." Also choose from a selection of valves to meet requirements and the fluids from valves such as the sanitary type butterfly valve for medical containers.

Bioclean Diaphragm Valve: B400 Series

Manually Operated Valve Rapid Open/Close Type Pneumatic Operated ON-OFF Valve Pneumatic Operated ON-OFF Valve:Stainless Steel Model
Manually Operated Valve
B400 Model
Rapid Open/Close Type
BQL400 Model
Pneumatically Operated
ON-OFF Valve
BPO1400 Model
Pneumatic Operated ON-OFF Valve:
Stainless Steel Model
BPO1400 Model

Feature

1) The bioclean diaphragm valve series are products with sanitary specifications that utilize diaphragm valve characteristics to its fullest potential with a "structure that does not contaminate fluids" and "structure with easily cleaned."
2) The diaphragm completely isolates the flow path from the actuator and outside, and excels as an air-tight valve that does not contaminate fluids.
3) There are no pockets and deposit of fluid and no crevices clearance space for bacteria entry. The body surface is buffed finish and/or electropolished, so there is minimum adhesion. Even in cases with adhesion, it can be easily removed by cleaning.
4) Similar to standard diaphragm valves, this is a simple structure with three units: the "acutuator" "diaphragm," and "body." The top entry system makes it easy to perform maintenance such as replacement of the diaphragm.
5) Choose an acutuator that meets your requirements. Applies to manually operated, pneumatically operated, flow controlling, and electrically operated types.
usage
Medicine, food, semiconductors, et

Đặc tính
1) Dòng van màng sinh học là sản phẩm có thông số vệ sinh sử dụng các đặc tính của van màng với tiềm năng tối đa của nó với "cấu trúc không làm nhiễm bẩn chất lỏng" và "cấu trúc dễ dàng được làm sạch".
2) Cơ hoành cách ly hoàn toàn đường dẫn dòng chảy từ bộ truyền động và bên ngoài, và vượt trội như một van kín khí không làm nhiễm bẩn chất lỏng.
3) Không có túi và tiền gửi chất lỏng và không có khoảng trống giải phóng kẽ hở cho vi khuẩn xâm nhập. Bề mặt cơ thể được hoàn thiện và / hoặc electropolished, do đó có độ bám dính tối thiểu. Ngay cả trong trường hợp có độ bám dính, nó có thể được loại bỏ dễ dàng bằng cách làm sạch.
4) Tương tự như van màng tiêu chuẩn, đây là một cấu trúc đơn giản với ba đơn vị: "acutuator" "diaphuctor" và "body". Hệ thống nhập hàng đầu giúp dễ dàng thực hiện bảo trì như thay thế màng loa.
5) Chọn một acutuator đáp ứng yêu cầu của bạn. Áp dụng cho các loại vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén, kiểm soát dòng chảy và các loại vận hành bằng điện.
sử dụng
Y học, thực phẩm, chất bán dẫn, vv

Superior Anti-Dead Space Products

Self Drain Type Sampling Valve 3-Way Valve Tank Bottom Valve
Self Drain Type
B400F Model
Sampling Valve
B400P Model
3-Way Valve
B400K Model
Tank Bottom Valve
B400T Model

Feature

1) Product with a compact design with no dead space (no pockets with deposit of fluid) in the valve body structure.
2) Representative products include the self drain type that inhibits deposit of fluid, a sampling valve that allows fluid samples to be extracted, a 3-way valve that allows switching and mixing in one structure, and tank bottom valves which are great for high stirring effect and non-residual emissions.
Đặc tính
1) Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn không có không gian chết (không có túi có cặn chất lỏng) trong cấu trúc thân van.
2) Các sản phẩm đại diện bao gồm loại tự xả có tác dụng ức chế sự lắng đọng chất lỏng, van lấy mẫu cho phép chiết mẫu chất lỏng, van 3 chiều cho phép chuyển đổi và trộn trong một cấu trúc và van đáy bể rất tốt để khuấy cao ảnh hưởng và phát thải không dư. 

Valves with Corrosion Resistant Clamp/Flange Joints

ETFE Lining PFA Coating (Sampling Valve) PFA Lining (Flange Model)  
ETFE Lining PFA Coating (Sampling Valve) PFA Lining (Flange Model)  

Feature

1) NDV offers valve bodies with fluorocarbon resin lining/coating. Suitable for sanitary piping against crevice corrosion, corrosive fluids, and metal ion elusions.
2) We also manufacture lined bodies for flange joint types and self draining types.

Đặc tính
1) NDV cung cấp thân van với lớp lót / lớp phủ nhựa fluorocarbon. Thích hợp cho đường ống vệ sinh chống ăn mòn kẽ hở, chất lỏng ăn mòn và các ion kim loại.
2) Chúng tôi cũng sản xuất các thân lót cho các loại khớp mặt bích và các loại tự thoát nước.

Diaphragm with Sanitary Specifications

Fluorine Resin Diaphragm (8 - 100A)      
Fluorocarbon Resin Diaphragm (8 - 100A)      

Feature

1) Applies to fluorocarbon resin diaphragms (seat surface: NEW.PTFE/Cushion rubber).
2) Offering a wide selection of sizes and variations.
3) Highest use temperature is 151°C (However, there is a limit to fluid pressure used).
4) Conforms to US FDA regulations and Japan food sanitation laws.

Đặc tính
1) Áp dụng cho màng chắn nhựa fluorocarbon (bề mặt ghế: NEW.PTFE / Đệm cao su).
2) Cung cấp nhiều lựa chọn về kích cỡ và biến thể.
3) Nhiệt độ sử dụng cao nhất là 151 ° C (Tuy nhiên, có giới hạn đối với áp suất chất lỏng được sử dụng).
4) Tuân thủ các quy định của FDA Hoa Kỳ và luật vệ sinh thực phẩm Nhật Bản

Combined Valves and Other Special Purpose Bioclean Diaphragm Valves

Branch Valve Multi-Branch Type    
Tandem Valve Multi Way Type    

Feature

1) Tandem valve: A combined valve with many potentials application of distribution, combination, sample extraction, charge/discharge steam for sterilization, and more.
2) Multi way type: A compact model that allows for multi-directional branching or multi-directional mixing. We can prepare number of ports as requested. Either of manual or pneumatic type is applicable.
3) In addition , we can provided many solutions to customers on requests for sanitary use. Feel free to enquire us for special valve bodies or valves such as corrosive fluids.

Đặc tính
1) Van Tandem: Một van kết hợp với nhiều tiềm năng ứng dụng phân phối, kết hợp, chiết mẫu, hơi / xả hơi để khử trùng, v.v.
2) Kiểu đa chiều: Một mô hình nhỏ gọn cho phép phân nhánh nhiều hướng hoặc trộn đa hướng. Chúng tôi có thể chuẩn bị số lượng cổng theo yêu cầu. Hoặc là loại thủ công hoặc khí nén được áp dụng.
3) Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp nhiều giải pháp cho khách hàng theo yêu cầu sử dụng vệ sinh. Vui lòng hỏi chúng tôi về các thân van hoặc van đặc biệt như chất lỏng ăn mò

For Powder and Granular Emissions: Sanitary Type Butterfly Valve

Sanitary Type Butterfly Valve      
Sanitary Type Butterfly Valve
DC507C-SI
     Feature

1) Sanitary type butterfly valves are developed for powder and granular emissions from medical plant containers.
2) Main components are made from stainless steel, and grains do not adhere to surfaces because inner surfaces are buffed finish of easily cleaning.
3) Designed to be light weight, it is easily attached and detached to containers and piping.
4) Used with a clamp, disassembling and assembling is quick, and cleaning is easily be performed.
5) NDV standard specifications are manually lever operated. Automatic Valve: Please contact NDV or local agent for the details of Pneumatic ON-OFF valve.
Đặc tính
1) Van bướm loại vệ sinh được phát triển cho khí thải dạng bột và hạt từ các thùng chứa thực vật y tế.
2) Các thành phần chính được làm từ thép không gỉ và các hạt không bám dính vào bề mặt vì các bề mặt bên trong được hoàn thiện dễ dàng làm sạch.
3) Được thiết kế để có trọng lượng nhẹ, nó dễ dàng gắn và tháo rời vào các thùng chứa và đường ống.
4) Được sử dụng với kẹp, tháo rời và lắp ráp nhanh chóng, và dễ dàng thực hiện vệ sinh.
5) Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn NDV được vận hành bằng tay. Van tự động: Vui lòng liên hệ với NDV hoặc đại lý địa phương để biết chi tiết về van khí nén ON-OFF.

Ultrahigh Airtight Damper with Zero Leakage

Electrically Operated Valve      
Electrically Operated Damper
DSR4000 Model
     

Feature

1) The disc and seat surface do not slide. This makes for airtightness and long durability.
2) Often used to regulate the air in clean rooms.
3) Choose an actuator that meets your requirements. Applies to manually operated, pneumatically operated, and electrically operated types.
Đặc tính
1) Đĩa và bề mặt ghế không trượt. Điều này làm cho độ kín khít và độ bền lâu.
2) Thường được sử dụng để điều hòa không khí trong phòng sạch.
3) Chọn một thiết bị truyền động đáp ứng yêu cầu của bạn. Áp dụng cho các loại vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén và vận hành bằng điện

 

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây