VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
VAN CÔNG NGHIỆP PHÚC MINH - THẾ GIỚI VAN CÔNG NGHIỆP
HOTLINE: +840902720814
Tìm thấy tất cả những gì bạn cần về van công nghiệp

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Control Valve Maintenance Support System PLUG-IN Valstaff

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Control Valve Maintenance Support SystemPLUG-IN Valstaff

PLUG-IN Valstaff is a control valve maintenance support system designed to perform online trend monitoring of diagnostic parameters for Azbil Corporation's smart valve positioners during plant operation. The system detects irregularities in control valves and positioners at an early stage to minimize problems, and provides visualization of information that is necessary for decision-making with regard to control valve maintenance, thereby facilitating efficient maintenance work.
PLUG-IN Valstaff monitors diagnostic parameters of control valves around the clock, 365 days a year by communicating with smart valve positioners compatible with FOUNDATION Fieldbus or the HART communications protocol. The diagnostic data helps detect control valve failures and facilitates preventive measures for any problems caused by such failures. In this manner, the system ensures continuous operation of the plant in a safe and reliable manner.
In addition, PLUG-IN Valstaff supports swift and accurate startup by automating both step response testing and the adjustment of the positioner according to the characteristics of the control valve. Moreover, the system facilitates optimized maintenance planning according to the extent of deterioration and the overhaul of control valves by providing indicators of their condition based on the diagnostic data obtained during operation and the step response testing conducted after shutdown.

PLUG-IN Valstaff works with Azbil's device management system (InnovativeField Organizer) or PRM® (Plant Resource Manager), an integrated device management package developed by Yokogawa Electric Corporation.

PLUG-IN Valstaff là một hệ thống hỗ trợ bảo trì van điều khiển được thiết kế để thực hiện giám sát xu hướng trực tuyến các thông số chẩn đoán cho bộ định vị van thông minh của Azbil Corporation trong quá trình vận hành nhà máy. Hệ thống phát hiện sự bất thường trong van điều khiển và bộ định vị ở giai đoạn đầu để giảm thiểu các vấn đề và cung cấp trực quan thông tin cần thiết cho việc ra quyết định liên quan đến bảo trì van điều khiển, từ đó tạo điều kiện cho công việc bảo trì hiệu quả.
PLUG-IN Valstaff giám sát các thông số chẩn đoán của các van điều khiển xung quanh đồng hồ, 365 ngày một năm bằng cách giao tiếp với các bộ định vị van thông minh tương thích với FOUNDATION Fieldbus hoặc giao thức truyền thông HART. Dữ liệu chẩn đoán giúp phát hiện các lỗi van điều khiển và tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa đối với bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi các lỗi đó. Theo cách này, hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy một cách an toàn và đáng tin cậy.
Ngoài ra, PLUG-IN Valstaff hỗ trợ khởi động nhanh và chính xác bằng cách tự động hóa cả kiểm tra phản ứng bước và điều chỉnh bộ định vị theo các đặc tính của van điều khiển. Ngoài ra, hệ thống tạo điều kiện lập kế hoạch bảo trì tối ưu hóa theo mức độ hư hỏng và đại tu các van điều khiển bằng cách cung cấp các chỉ số về tình trạng của chúng dựa trên dữ liệu chẩn đoán thu được trong quá trình vận hành và thử nghiệm phản ứng bước được tiến hành sau khi tắt máy.

PLUG-IN Valstaff hoạt động với hệ thống quản lý thiết bị của Azbil (InnovativeField Organizer) hoặc PRM® (Plant Resource Manager), gói quản lý thiết bị tích hợp được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Yokogawa.
PLUG-IN Valstaff là một hệ thống hỗ trợ bảo trì van điều khiển được thiết kế để thực hiện giám sát xu hướng trực tuyến các thông số chẩn đoán cho bộ định vị van thông minh của Azbil Corporation trong quá trình vận hành nhà máy. Hệ thống phát hiện sự bất thường trong van điều khiển và bộ định vị ở giai đoạn đầu để giảm thiểu các vấn đề và cung cấp trực quan thông tin cần thiết cho việc ra quyết định liên quan đến bảo trì van điều khiển, từ đó tạo điều kiện cho công việc bảo trì hiệu quả.
PLUG-IN Valstaff giám sát các thông số chẩn đoán của các van điều khiển xung quanh đồng hồ, 365 ngày một năm bằng cách giao tiếp với các bộ định vị van thông minh tương thích với FOUNDATION Fieldbus hoặc giao thức truyền thông HART. Dữ liệu chẩn đoán giúp phát hiện các lỗi van điều khiển và tạo điều kiện cho các biện pháp phòng ngừa đối với bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi các lỗi đó. Theo cách này, hệ thống đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy một cách an toàn và đáng tin cậy.
Ngoài ra, PLUG-IN Valstaff hỗ trợ khởi động nhanh và chính xác bằng cách tự động hóa cả kiểm tra phản ứng bước và điều chỉnh bộ định vị theo các đặc tính của van điều khiển. Ngoài ra, hệ thống tạo điều kiện lập kế hoạch bảo trì tối ưu hóa theo mức độ hư hỏng và đại tu các van điều khiển bằng cách cung cấp các chỉ số về tình trạng của chúng dựa trên dữ liệu chẩn đoán thu được trong quá trình vận hành và thử nghiệm phản ứng bước được tiến hành sau khi tắt máy.

PLUG-IN Valstaff hoạt động với hệ thống quản lý thiết bị của Azbil (InnovativeField Organizer) hoặc PRM® (Plant Resource Manager), gói quản lý thiết bị tích hợp được phát triển bởi Tập đoàn Điện lực Yokogawa.
 

Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

Khối lượng:  
1.000.000 đ
Số lượng

VAN ĐIỀU KHIỂN - AZBIL - NHẬT Auxiliary Equipments for Control Valves

Online trend monitoring of numerous control valves

The extent of deterioration of control valves can be estimated and abnormalities can be identified online during plant operation by collecting diagnostic parameter data from smart valve positioners and displaying it in charts.

Step response test

A step response test can be performed with PLUG-IN Valstaff when the plant is not operating. The results can be displayed in charts and compared with the results from previous periodic repairs so as to identify any deterioration or nonconformance of control valves from the changes in response waveforms. The quantitative data on dynamic characteristics obtained from the test (including time constants, lag time, and settling time) are effectively used for evaluating the performance of control valves. The test can be automatically performed on multiple control valves. The necessary time for periodic repair work can be shortened by running tests on numerous valves at night.

Auto Setup

The auto setup function available with PLUG-IN Valstaff automatically adjusts the positioner. The behavior of the control valve can be monitored during auto setup to check for any abnormalities during the automatic adjustment process.
The stroke time and hysteresis data measured during auto setup can be compared with the data from times when auto setup was run in the past in order to easily estimate the extent of deterioration and identify any abnormality of the control valve.

 

Functions

 • Online trend monitoring of control valves
  Diagnostic parameter data from the smart valve positioner is collected while the plant is operating in order to display diagnostic charts that facilitate estimation of the degree of deterioration of control valves and identification of any abnormalities.
 1. Total stroke
  The travel of the valve stem is totaled.
  This value serves as an indicator for the maintenance cycles of gland parts, actuator seal, and guide parts.
 2. Shut-off count
  The number of times the control valve closes fully is chronologically displayed in a chart.
  This number serves as an indicator of wear and plastic deformation of the seat ring of the control valve.
 3. Cycle count
  The number of times the control valve's movement reverses direction is chronologically displayed in a chart.
  The number serves as a diagnostic indicator for sliding parts and the gland packing.
 4. Travel histogram
  The frequency of valve operation in particular travel ranges is represented in relation to the total number of valve operations in all ranges of travel.
  The value serves as an indicator for checking the adequacy of the valve sizing, detecting clogging inside valves and piping, and predicting trim damage caused by operation at a small degree of opening.
 5. Maximum travel speed
  Working speeds towards both the open and closed positions are constantly measured by the positioner, and trends in maximum speed in both directions are displayed chronologically.
  This information helps to identify deterioration of the gland caused by sliding motion, deterioration of parts that guide the actuator, and air leakage from the actuator.
 6. Stick-slip diagnostics
  A judgment is made regarding the tendency for stick-slip movement.
  This serves as an indicator for identifying, for example, gland deterioration caused by sliding, sticking of guide parts, and warping of the trim.
 7. Deviation
  Data on the travel setting of the control valve and the actual travel is collected and displayed in a chart.
  This information serves as the most basic indicator for telling if the operating characteristics of the control valve are good or poor.
Giám sát xu hướng trực tuyến của nhiều van điều khiển
Có thể ước tính mức độ hư hỏng của van điều khiển và có thể xác định được các bất thường trực tuyến trong quá trình vận hành nhà máy bằng cách thu thập dữ liệu tham số chẩn đoán từ bộ định vị van thông minh và hiển thị trong biểu đồ.

Kiểm tra phản ứng bước
Thử nghiệm phản ứng bước có thể được thực hiện với PLUG-IN Valstaff khi nhà máy không hoạt động. Các kết quả có thể được hiển thị trong biểu đồ và so sánh với kết quả từ các lần sửa chữa định kỳ trước đó để xác định bất kỳ sự suy giảm hoặc không phù hợp nào của van điều khiển từ những thay đổi trong dạng sóng đáp ứng. Dữ liệu định lượng về các đặc tính động học thu được từ thử nghiệm (bao gồm hằng số thời gian, thời gian trễ và thời gian xử lý) được sử dụng hiệu quả để đánh giá hiệu suất của các van điều khiển. Thử nghiệm có thể được thực hiện tự động trên nhiều van điều khiển. Thời gian cần thiết cho công việc sửa chữa định kỳ có thể được rút ngắn bằng cách chạy thử nghiệm trên nhiều van vào ban đêm.

Cài đặt tự động
Chức năng thiết lập tự động khả dụng với PLUG-IN Valstaff sẽ tự động điều chỉnh bộ định vị. Hành vi của van điều khiển có thể được theo dõi trong quá trình thiết lập tự động để kiểm tra bất kỳ sự bất thường nào trong quá trình điều chỉnh tự động.
Thời gian đột quỵ và dữ liệu trễ được đo trong quá trình thiết lập tự động có thể được so sánh với dữ liệu từ thời điểm thiết lập tự động được chạy trong quá khứ để dễ dàng ước tính mức độ hư hỏng và xác định bất kỳ sự bất thường nào của van điều khiển.


Chức năng
Giám sát xu hướng trực tuyến của van điều khiển
Dữ liệu tham số chẩn đoán từ bộ định vị van thông minh được thu thập trong khi nhà máy đang hoạt động để hiển thị biểu đồ chẩn đoán tạo thuận lợi cho việc ước tính mức độ suy giảm của van điều khiển và xác định bất kỳ sự bất thường nào.
Tổng đột quỵ
Hành trình của thân van được tính tổng.
Giá trị này đóng vai trò là một chỉ báo cho các chu kỳ bảo trì của các bộ phận tuyến, con dấu bộ truyền động và các bộ phận hướng dẫn.
Tắt số
Số lần van điều khiển đóng hoàn toàn được hiển thị theo thời gian trong biểu đồ.
Con số này đóng vai trò là chỉ số hao mòn và biến dạng dẻo của vòng ghế của van điều khiển.
Tính chu kỳ
Số lần chuyển động đảo ngược của van điều khiển được hiển thị theo thứ tự thời gian trong biểu đồ.
Số phục vụ như là một chỉ số chẩn đoán cho các bộ phận trượt và đóng gói tuyến.
Biểu đồ du lịch
Tần suất hoạt động của van trong các phạm vi di chuyển cụ thể được biểu thị liên quan đến tổng số hoạt động của van trong tất cả các phạm vi di chuyển.
Giá trị đóng vai trò là chỉ báo để kiểm tra mức độ đầy đủ của kích thước van, phát hiện tắc nghẽn bên trong van và đường ống, và dự đoán thiệt hại cắt do hoạt động ở mức độ mở nhỏ.
Tốc độ di chuyển tối đa
Tốc độ làm việc đối với cả hai vị trí mở và đóng liên tục được đo bởi bộ định vị và các xu hướng ở tốc độ tối đa theo cả hai hướng được hiển thị theo thời gian.
Thông tin này giúp xác định sự suy giảm của tuyến gây ra bởi chuyển động trượt, suy giảm các bộ phận dẫn hướng bộ truyền động và rò rỉ không khí từ bộ truyền động.
Chẩn đoán trượt
Một phán quyết được đưa ra liên quan đến xu hướng di chuyển trượt.
Điều này phục vụ như là một chỉ số để xác định, ví dụ, suy giảm tuyến gây ra bởi trượt, dính các bộ phận hướng dẫn và cong vênh của trang trí.
Độ lệch
Dữ liệu về cài đặt hành trình của van điều khiển và hành trình thực tế được thu thập và hiển thị trong biểu đồ.
Thông tin này đóng vai trò là chỉ báo cơ bản nhất để cho biết các đặc tính vận hành của van điều khiển là tốt hay kém.


Anh chị vui lòng gọi điện hoặc gởi ZALO qua số 0902720814 / 0907450506 gặp Nhân viên kinh doanh để được tư vấn kỹ thuật và báo giá cụ thể hoặc email vào hòm thư: sales@pm-e.vn / info@pm-e.vn

     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây